ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555
ผู้ประเมิน : นายณรงค์ชัย เอราวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
ปีที่ประเมิน : 2555

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเมินปัจจัยของโครงการ ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ และประเมินผลผลิตของการดำเนินโครงการ ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการและคุณภาพของการดำเนินโครงการ การประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูพิเศษ จำนวน 66 คน นักเรียน จำนวน 322 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 322 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ และ แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ รวม 6 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจและสอบถามวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
ผลการประเมินโครงการ
ผลการประเมินโครงการ ตามประเด็นการประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการ พบว่า
1. ผลการประเมินบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555
1.1 ผลการประเมินความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์
ข้อมูลหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item – Objective Congruence) มีค่าเท่ากับ 1
1.2 ผลการประเมินความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ พบว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด ( )

2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดปัจจัยสนับสนุน (Input) ของโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555
พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการจัดปัจจัยสนับสนุน (Input) ของ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดี ( ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับคุณภาพดีมาก จำนวน 2 ด้านคือด้านการจัดการ และ ด้านบุคลากร ( )
3. ผลการประเมินคุณภาพกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555
พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดี ( ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในระดับคุณภาพดีมาก คือ ด้านการบริหารจัดการ ( ) และมีความคิดเห็นในระดับคุณภาพดี 2 ด้านคือ ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการมีส่วนร่วม ( )
4. การประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555
4.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555 พบว่า ในภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555 ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ คือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.31
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555
4.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการผ่านเกณฑ์และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( )
4.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555พบว่า
ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการผ่านเกณฑ์และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( )
4.3 ผลการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555 ปรากฏว่า การดำเนินโครงการผ่านวัตถุประสงค์และเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 5 ข้อ ดังนั้นการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555 มีคุณภาพดี
ข้อเสนอแนะ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2555 ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมและมีการเตรียมการในระยะยาว
2. การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ควรสนับสนุนให้มี
สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา เพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
3. ผู้บริหารควรกำกับ ติดตามการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการ ระหว่างการดำเนินโครงการและภายหลังการดำเนินโครงการ เพื่อให้คำแนะนำ ส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้ดำเนินงาน

โพสต์โดย เอ : [30 พ.ค. 2556 เวลา 14:20 น.]
อ่าน [724] ไอพี : 61.19.30.123
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม