ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ผู้จัดทำนวัตกรรม นายเดชา การรั

บทสรุป
นวัตกรรม “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน และแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ๒) พัฒนาทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓) เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ๔) เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน ซึ่งในการดำเนินการนั้นโรงเรียนได้ระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดทั้งสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน และแนวทางหรือวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความสุขในการเรียนรู้ ซึ่งได้ข้อตกลงและแนวทางร่วมกันคือ ใช้การจัดการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยในแต่ละสาระการเรียนรู้ให้ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าเนื้อหาใดหรือสาระใดที่มีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะมากยิ่งขึ้น หรือครูผู้สอนไม่มีความถนัดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในเรื่องใดบ้าง จากการวิเคราะห์ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น ๑๑ ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ๑) ฐานการเรียนรู้บูรณาการทักษะภาษาไทยผ่านการทำหนังสือเล่มเล็ก ๒) ฐานการเรียนรู้คณิตคิดสนุก โดยจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์จากรูปทรงเรขาคณิต ๓) ฐานการเรียนรู้ประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุไฟฟ้า ๔) ฐานการเรียนรู้ภาษาสู่สากล จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านคำคล้องจองและบทเพลงภาษาอังกฤษ ๕) ฐานการเรียนรู้สร้างสรรค์ภาพศิลป์และรู้ค่านาฏศิลป์ไทย โดยจัดการเรียนรู้การวาดภาพตามจินตนาการ การฟ้อนรำนาฏศิลป์ไทย ๖) ฐานการเรียนรู้สังคมร่มเย็นตามหลักประชาธิปไตยและอยู่อย่างพอเพียง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย จิตอาสา การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมการออมทรัพย์ การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ การเพาะเห็ดนางฟ้า การสานเปล และการทอพรมเช็ดเท้า ๗) ฐานการเรียนรู้เด็กไทยใส่ใจสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา การทำโครงงานเกี่ยวกับสุขภาพ กิจกรรมเต้นแอโรบิก ๘) ฐานการเรียนรู้สนุกกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองและโครงงาน ๙) ฐานการเรียนรู้เด็กยุคใหม่ ใส่ใจ ICT โดยจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ ICT ให้กับผู้เรียน เช่น การใช้โปรแกรม Paint โปรแกรมการนำเสนอ (Microsoft office PowerPoint ) การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ ๑๐) ฐานการเรียนรู้พัฒนาการทางสมองและกล้ามเนื้อเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการปั้น สร้างสรรค์ชิ้นงาน เล่านิทาน และอาหารไทย ๑๑) ฐานการเรียนรู้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรบ้านยางสว่างอำเภอรัตนบุรี โรงผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพบ้านหนองตาด การเลี้ยงไหมบ้าน หนองตาด การทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองตาด การเป่าแคนบ้านม่วง การปลูกพืชผักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำผง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำผง องค์การบริหารส่วนตำบลคำผง สวนเงาะจังหวัดศรีสะเกษ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ และสวนสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ การจัดการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ทั้ง ๑๑ ฐานนั้น โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูผู้สอนในโรงเรียนและวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในเครือข่ายโรงเรียนโนนนารายณ์ ๑ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ตลอดทั้งวิทยากรในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ผลจากการใช้นวัตกรรมทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่สนองความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน โดยเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้ทั้ง ๑๑ ฐาน จนทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่สอดคล้องตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังเช่น ทักษะการทำงานกลุ่ม ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ การแก้โจทย์ปัญหา การอ่านออก เขียนได้ การแสดงออก การนำเสนอผลงาน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการดูแลสุขภาพ ทักษะการฟ้อนรำ ร้องเพลง การวาดภาพ ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีความสุขในการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อีกทั้งเห็นคุณค่าในความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนรู้จักช่วยตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม รักและภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งเดิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๖๗ หลังจากใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔๐.๗๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔๐.๓๙ สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีผลงานของผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้คือ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๑ รางวัลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ดังนี้ เหรียญทองสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิก เหรียญเงินหนังสือเล่มเล็กทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ เหรียญเงินการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล ด้านครูผู้สอนได้รับรางวัลครูสอนดี ๑ คน หนึ่งแสนครูดี ๑ คน ของคุรุสภา ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้รับรางวัลครูที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่การสอนและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำนวน ๑ คน ครูที่มีผลงานดีเด่นทางวิชาการ จำนวน ๒ คน ผู้บริหารสถานศึกษามีผลงานทางวิชาการดีเด่น ผลงานความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านสถานศึกษาได้รับรางวัลชมเชยส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา สถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรสิ่งแวดล้อมดีเด่นและเอื้อต่อการเรียนรู้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน และแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น
๔.๒ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
๔.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้
๔.๔ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน
ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน การแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะขั้นพื้นฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความสุขในการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีขั้นตอนดำเนินงานพัฒนา ๕ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและสำรวจความต้องการ ดำเนินการดังนี้
๑.๑ ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนจากเอกสารและการระดมสมอง โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนจากเอกสารผลการประเมินภายนอกรอบที่สอง รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายงานประจำปีของสถานศึกษา และเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารมาผนวกร่วมกันกับการระดมสมองของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรให้เป็นข้อมูลภาพรวมของสภาพปัญหาของผู้เรียนที่ต้องการพัฒนา
๑.๒ สอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรม โครงการที่ต้องการและสนใจในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งในการสอบถามนั้นดำเนินการโดยจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ คน โดยคละผู้เรียนแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมกัน แล้วร่วมกันตอบแบบสอบถาม เมื่อผู้เรียนตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น และความต้องการเกี่ยวกิจกรรมหรือโครงการที่ผู้เรียนต้องการให้ครูจัดกิจกรรมพัฒนา
๑.๓ นำข้อมูลสภาพปัญหาของผู้เรียนที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร การระดมสมอง และการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนมาบูรณาการร่วมกันเพื่อจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของแต่ละวิชาและความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด
๑.๔ ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการใช้พัฒนานวัตกรรม
ขั้นตอนที่ ๒ การออกแบบนวัตกรรม ดำเนินการดังนี้
๒.๑ ประชุมปรึกษาหารือคณะครู บุคลากร คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ตลอดทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนรับทราบ และขอความร่วมมือในการดำเนินการ
๒.๒ คณะครูร่วมกันกำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบในทุกสาระการเรียนรู้ โดยแต่ละกิจกรรมจะต้องช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ได้รับการฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทดลอง ทักษะการทำงานกลุ่ม การแสดงออก มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเกิดความสุขในการเรียนรู้ ในส่วนของแหล่งเรียนรู้นั้นให้เลือกที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียน หรือแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของแต่ละวิชาให้มากที่สุด เมื่อคณะครูร่วมกันคิดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่จะใช้ในการเรียนรู้ได้แล้วก็เสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้พิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมทั้งในเรื่องของเนื้อหาสาระ ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละวิชา ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ที่จะใช้ในการเรียนรู้ ตลอดทั้งความรู้ความสามารถของวิทยากร ภูมิปัญญาในด้านของการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
๒.๓ คณะครูร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้เป็น ๑๑ ฐานการเรียนรู้
ฐานที่ ๑ การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุไฟฟ้า
ฐานที่ ๒ บูรณาการทักษะภาษาไทยด้วยหนังสือเล่มเล็ก
ฐานที่ ๓ สนุกกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองและโครงงาน
ฐานที่ ๔ คณิตคิดสนุก ฐานนี้จัดกิจกรรมฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การคิดคำนวณ และการสร้างสรรค์งานจากรูปทรงเรขาคณิต
ฐานที่ ๕ สังคมร่มเย็นตามหลักประชาธิปไตย และอยู่อย่างพอเพียง ฐานนี้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพาผู้เรียนไปเรียนรู้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำผง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมการออมทรัพย์ การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ การเพาะเห็ดนางฟ้า การสานเปล และการทอพรมเช็ดเท้า กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมโดยให้ผู้เรียนร่วมกันพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียน ตลอดทั้งช่วยเหลือคนชรา
ฐานที่ ๖ สร้างสรรค์ภาพศิลป์และรู้ค่านาฏศิลป์ไทย ฐานนี้จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการวาดภาพ ทักษะพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย
ฐานที่ ๗ เด็กยุคใหม่ใส่ใจ ICT ฐานนี้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ ICT ให้กับผู้เรียน ด้านการใช้โปรแกรม Paint ให้กับเด็กปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ให้เรียนรู้โปรแกรมการนำเสนอ (Microsoft office PowerPoint) การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้
ฐานที่ ๘ เด็กไทยใส่ใจสุขภาพ ฐานนี้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา การทำโครงงานเกี่ยวกับสุขภาพ กิจกรรมเต้นแอโรบิก และพาผู้เรียนไปเรียนรู้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำผง
ฐานที่ ๙ ภาษาสู่สากล ฐานนี้จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านคำคล้องจองและบทเพลงภาษาอังกฤษ
ฐานที่ ๑๐ พัฒนาการทางสมองและกล้ามเนื้อของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมปั้น สร้างสรรค์ชิ้นงาน เล่านิทาน และอาหารไทย ฐานนี้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทางสมองและกล้ามเนื้อของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน สร้างสรรค์ภาพฉีก ปะ ติด ผลิตลูกปัดสร้างสรรค์สานฝันการคิดจากแป้งข้าวเหนียว การเล่านิทาน และทำอาหารไทย
ฐานที่ ๑๑ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ฐานนี้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้ดังนี้ ๑) โรงผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพบ้านหนองตาด ๒) การเลี้ยงไหมบ้านหนองตาด ๓) การทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองตาด ๔) การเป่าแคนบ้านม่วง ๕) การปลูกพืชผักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำผง ๖) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำผง ๗) องค์การบริหารส่วนตำบลคำผง ๘) พืชสมุนไพรบ้านยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี ๙) สวนเงาะจังหวัดศรีสะเกษ ๑๐) พิพิธภัณฑ์สัตว์นำจังหวัดศรีสะเกษ และ ๑๑) สวนสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้จะมีการแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน เพื่อศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล สอบถาม บันทึกภาพจากการเรียนรู้เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้นำเสนอต่อกลุ่มใหญ่ต่อไป
๒.๔ คณะครูร่วมกันจัดทำเอกสารคู่มือประกอบการเรียนรู้ในแต่ละฐาน โดยมีการประสานความร่วมมือกับวิทยากรประจำฐานเพื่อรวบรวมและจัดทำเอกสารในแต่ละฐานการเรียนรู้ให้เพียงพอกับจำนวนผู้เรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมกับจัดทำข้อมูลนำเสนอองค์ความรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้โดยเน้นการใช้สื่อ ICT สำหรับเอกสารคู่มือประกอบการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้นั้นได้ขอความอนุเคราะห์จากศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้ช่วยตรวจสอบความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ
๒.๕ ประสานความร่วมมือกับวิทยากรแต่ละฐานการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดทั้งแหล่งเรียนรู้ที่จะไปศึกษา เพื่อแจ้งกำหนดการ วัน เวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ขั้นตอนที่ ๓ จัดการเรียนรู้ตามที่ออกแบบ ดำเนินการดังนี้
๓.๑ คณะครูเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อเทคโนโลยีให้พร้อม
๓.๒ คณะครูเตรียมสื่อ เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และความสุขในการเรียนรู้ให้พร้อม
๓.๓ จัดพิธีเปิด “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน” โดยเรียนเชิญนายสมานมิตร จิตหนักแน่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับได้เรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูในเครือข่ายโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๓.๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ที่ ๑ จนถึงฐานการเรียนรู้ที่ ๑๐ โดยแต่ละฐานมีคณะครูและวิทยากรร่วมกันให้ความรู้ พัฒนาผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจนสามารถทำได้ ฐานที่ ๑ การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุไฟฟ้า ใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นเวลา ๒ วัน โดยผู้เรียนทุกกลุ่มจะเรียนรู้ไปพร้อมกัน ซึ่งใช้เวลาเรียนรู้ทฤษฎีและประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุไฟฟ้า ๑ วัน ใช้เวลาในการฝึกบังคับเครื่องบินให้บินได้เป็นเวลา ๑ วัน ส่วนการเรียนรู้ในฐานอื่นๆ จะใช้การเรียนโดยเวียนเป็นฐาน วันละ ๒ ฐานการเรียนรู้ จนครบทุกฐาน และหลังจากการเรียนรู้ครบทุกฐานแล้ว คณะครูโรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด ก็ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย
๓.๕ จัดการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ที่ ๑๑ โดยพาผู้เรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้กับโรงเรียนก่อน ซึ่งได้แก่ ๑) โรงผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพบ้านหนองตาด ๒) การเลี้ยงไหมบ้านหนองตาด ๓) การทอพรมเช็ดเท้าบ้านหนองตาด ๔) การปลูกพืชผักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำผง ๕) การเป่าแคน ๖) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำผง ๗) องค์การบริหารส่วนตำบลคำผง ๘) พืชสมุนไพรบ้านยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี หลังจากนั้นพาผู้เรียนไปแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนร่วมไปศึกษาด้วย ซึ่งในการศึกษาแหล่งเรียนรู้แต่ละแหล่งครูจะมีการแนะนำให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีการเก็บรวบรวม บันทึกข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้นำข้อมูลมา
นำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ต่อกลุ่มใหญ่ที่โรงเรียน
ขั้นตอนที่ ๔ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ดำเนินการดังนี้
๔.๑ คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูร่วมตรวจสอบดูว่าการจัดการเรียนรู้ในแต่ละฐานว่าฐานใดที่ยังขาดความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ หรือวิทยากร จะได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้ทันการดำเนินการ
๔.๒ ครูผู้สอนประจำฐานดำเนินการสังเกต ตรวจผลงาน และประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินด้วย เช่น ประเมินผลงาน ประเมินการนำเสนองาน การทำงานกลุ่ม เป็นต้น
๔.๓ นำข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การตรวจผลงาน นำเสนอโดยการเขียนบรรยาย ส่วนข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ซึ่งได้แก่ การประเมินทักษะต่างๆ การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การประเมินความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียน มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๔.๔ รายงานผลการใช้นวัตกรรมให้ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ขั้นตอนที่ ๕ นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา ดำเนินการดังนี้
๕.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูร่วมกันศึกษารายงานผลการใช้นวัตกรรมในช่วงระยะต้น
ของการดำเนินการ แล้วดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในส่วนที่บกพร่องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕.๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปจนครบทุกฐานการเรียนรู้ แล้วการสังเกต ตรวจ
ผลงาน ประเมินทักษะต่างๆ ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประเมินความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียน
๕.๓ ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการได้มีส่วนร่วมในการประเมิน
๕.๔ นำข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การตรวจผลงาน นำเสนอโดยการเขียนบรรยาย ส่วนข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ซึ่งได้แก่ การประเมินทักษะต่างๆ การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การประเมินความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียน การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๕.๕ นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในทุกด้านมาสรุปผลและรายงานผล
๕.๖ เผยแพร่ผลการพัฒนานวัตกรรม
ผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน
๑) ผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน จากการใช้นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนั้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้เป็นอย่างดี ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองต้องการและสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างดียิ่งจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ ทดลอง ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและระบบกลุ่ม มีความสามารถในการคิด วางแผนการทำงานและการแก้ปัญหาจากการเรียนรู้ได้ ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนาน ตื่นเต้น ภาคภูมิใจที่ได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลายกับครู วิทยากร และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้เกิดความรักในสถานศึกษา และท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งเป็นการฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สังคมต้องการ จนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลงานจากการเรียนรู้มากมาย เช่น ผลงานหนังสือเล่มเล็ก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องบินบังคับวิทยุไฟฟ้า ตุ๊กตารูปทรงเรขาคณิต ผลงานการขับร้องเพลงสากล การแสดงฟ้อนรำ การเต้นแอโรบิก การท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยคำคล้องจอง ผลงานด้านโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ผลงานการทำอาหาร และการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การออมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งประสบการณ์จากการเรียนรู้ดังกล่าวนั้นผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดทั้งนำไปขยายผลเป็นอาชีพในครัวเรือนได้ สำหรับรางวัลที่เกิดจากการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศการเต้นแอโรบิกระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลเหรียญเงินการอ่านออกเสียงจับใจความสำคัญ เหรียญเงินหนังสือเล่มเล็ก เหรียญเงินการขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากลระดับเขตพื้นที่การศึกษา เหรียญทองสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เหรียญทองโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเหรียญเงินโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) ผลงานที่เกิดขึ้นกับครู การใช้นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครูด้วยกัน ครูในเครือข่ายโรงเรียน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ มาช่วยสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูได้เป็นอย่างดี ครูเกิดความมั่นใจ ความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถเป็นวิทยากรในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีได้ จนได้รับยกย่องในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้เป็นหนึ่งแสนครูดี ๑ คน ครูสอนดี ๑ คน ครูที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ๒ คน ครูที่มีผลงานดีเด่นทางวิชาการ ๑ คน และครูที่ปฏิบัติการสอนดีเด่น ๑ คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับยกย่องให้เป็นครูที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่การสอนและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑ คน
๓) ผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน และชุมชน มีดังนี้คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจ และการยอมรับจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือทั้งในเชิงวิชาการ งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา การร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียนมาโดยตลอด ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในเครือข่ายโรงเรียนมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้และการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดี โรงเรียนมีนวัตกรรมที่สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีครูไม่ครบชั้นได้ จนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ และรักในสถานศึกษาของตนเองเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และสถานศึกษาได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่นและเอื้อต่อการเรียนรู้

โพสต์โดย เดย์ : [29 พ.ค. 2556 เวลา 10:28 น.]
อ่าน [976] ไอพี : 27.55.141.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม