ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรง

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555
ลักษณะผลงาน : รายงานการพัฒนางานที่เกี่ยวกับผลจากการบริหารสถานศึกษา
ผู้รายงาน : นายอภิพัฒน์ อภัยรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนา อำเภอย่านาขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ปีที่รายงาน : 2554-2555

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตคุณภาพการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู พฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างและประชากร ปีการศึกษา 2554และปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วยนักเรียนกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2554 จำนวน 21 คน และปีการศึกษา 2555 จำนวน 19 คน เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ และสื่อความหมายได้ดีกว่านักเรียนชั้นอื่น ๆ ครูศึกษาจากประชากรครูที่ปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2554 จำนวน 21 คน และปีการศึกษา 2555 จำนวน 19 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยยกเว้นผู้บริหาร และผู้แทนครู ได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกฉบับได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง 0.83-0.92


ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม โครงการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ความคิดเห็นของครู ปีการศึกษา 2554 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมมีค่าเฉลี่ย( μ = 4.09,σ = .15)อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย( μ = 4.64,σ = .15)อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย( x ̅ = 4.19, S.D.= .16)อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย(x ̅ = 4.59,S.D. = .13)อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 ตามความคิดเห็นของครู ปีการศึกษา 2554 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( μ = 3.88,σ = .20)อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย( μ = 4.06,σ = .22)อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน ปีการศึกษา 2554 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x ̅ = 3.74,S.D. = .12)อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย( x ̅ = 4.24,S.D.= .13)อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ความคิดเห็นของครู ปีการศึกษา 2554 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย( μ = 3.95,σ = .13)อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย( μ = 4.45,σ = .08)อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ด้านพบว่า เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x ̅ = 3.74, S.D. = .13)อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x ̅ = 4.26, S.D. = .13)อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 ได้แก่
4.1 ผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้โครงการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยเหมาะสมสูงสุด (x ̅ = 4.14, S.D. = .14) รองลงมา ครู มีค่าเฉลี่ย (μ= 4.12, σ. = .21) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยเหมาะสมสูงสุด(μ= 4.54, σ = .19)รองลงมาผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย(x ̅ = 4.49, S.D. = .13) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 ผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูโครงการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนา จังหวัดตรัง
ปีการศึกษา 2554-2555 ตามความคิดเห็นของนักเรียนครู และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยเหมาะสมสูงสุด (x ̅ = 3.98, S.D. = .19) รองลงมา ครู มีค่าเฉลี่ย (μ= 3.94, σ = .14) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยเหมาะสมสูงสุด (μ= 4.44,σ = .17) รองลงมาผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย (x ̅ = 4.34, S.D. = .15) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 ผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนโครงการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 ตามความคิดเห็นของนักเรียนครู และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยเหมาะสมสูงสุด (μ= 3.89, σ = .14) รองลงมา นักเรียน และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย (x ̅ = 3.85, S.D. = .18) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยเหมาะสมสูงสุด(μ = 4.19, σ = .25)รองลงมาผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย (x ̅ = 4.12, S.D. = .19)ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4 ผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนา จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554-2555 9ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยเหมาะสมสูงสุด (x ̅ = 4.00, S.D. = .17) รองลงมา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (x ̅ = 3.91, S.D. = .16,.21) ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2555 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยเหมาะสมสูงสุด (x ̅ = 4.51, S.D. = .15) รองลงมา ครูมีค่าเฉลี่ย (μ= 4.49,σ = .14)ทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
1.ควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนา จังหวัดตรัง เพราะจะทำให้รู้ทิศทางของการพัฒนาในแต่ละด้านเกิดความคล่องตัวในการประสานงานทุกๆฝ่าย และจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
2.โรงเรียนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่มีขนาดและบริบทที่ใกล้เคียงกันควรนำรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆในโครงการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เพราะจะจะทำให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
3.ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆได้รับทราบและเผยแพร่ผลจากการดำเนินงานของโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาได้รับทราบและให้การสนับสนุน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรมีการประเมินโครงการระดับองค์รวมของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model)
2.ควรมีการประเมินโครงการต่างๆของโรงเรียนทุกโครงการโดยรูปแบบการประเมินที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

โพสต์โดย พัฒน์ : [27 พ.ค. 2556 เวลา 20:32 น.]
อ่าน [664] ไอพี : 223.207.190.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม