ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา อำเภอบ้านนาสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป

เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา อำเภอบ้านนาสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ผู้ศึกษา นายอดิศักดิ์ เจริญรักษ์
ปีการศึกษา 2555
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา อำเภอบ้านนาสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มประชากรจำนวน 134 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 54 คน และนักเรียน จำนวน 66 คน โดยศึกษาจากจำนวนประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้จำนวน 8 ฉบับ แบบสอบถามด้านบริบท จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามด้านกระบวนการ จำนวน 1 ฉบับ แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 1 ฉบับ แบบสอบถามด้านผลผลิต จำนวน 1 ฉบับ แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใช้แบบสอบถาม และแบบบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประมาณด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Windows และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดทุกตัว ประเด็นการประเมินทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด
1. ด้านบริบทของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด และผลของตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด มีดังนี้
1.1 ความต้องการและความจำเป็นในการจัดทำโครงการ อยู่ในระดับสูงที่สุด
1.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการ อยู่ในระดับสูงที่สุด
1.3 ความชัดเจนของเป้าหมายและองค์ประกอบของโครงการ อยู่ในระดับสูงที่สุด
2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด และผลของตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด มีดังนี้
2.1 จำนวนบุคลากรตามเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับสูง
2.2 งบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับสูงที่สุด
3. ด้านกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด และผลของตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัดมีดังนี้
3.1 กระบวนการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับสูง
3.2 การนิเทศ กำกับ ติดตาม อยู่ในระดับสูงที่สุด
3.3 การประสานงาน อยู่ในระดับสูงที่สุด
3.4 การให้ความสำคัญของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ในระดับสูงที่สุด
3.5 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับสูงที่สุด
4. ด้านผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับสูงที่สุด และผลของตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้
4.1 นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยู่ในระดับสูงที่สุด
4.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 5 กิจกรรม อยู่ในระดับสูงที่สุด
4.3 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 5 กิจกรรมได้ถูกต้อง อยู่ในระดับสูง
4.4 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ อยู่ในระดับสูงที่สุด
จากผลการประเมินตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินดังกล่าว ทำให้ผลการประเมินโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับสูงที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ผลการประเมินในภาพรวมผ่านเกณฑ์ในระดับสูงสุด จึงควรดำเนินโครงการต่อไป โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเดิมหรือเพิ่มรูปแบบให้มีความหลากหลาย
2. ด้านปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด แต่จากการที่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กบุคลากรและงบประมาณที่มีอยู่มีจำนวนจำกัด แม้ทุกคนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนก็ควรจัดหาบุคลากรและระดมงบประมาณมาเสริมด้วยวิธีการขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำหรับการสืบค้นส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด ถึงแม้ว่าตัวชี้วัดด้านกระบวนการมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง แต่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน โรงเรียนควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร รวมทั้งการนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อให้การดำเนินการตามกระบวนการของโครงการ
4. ด้านผลผลิต ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด ถึงแม้ว่าตัวชี้วัดจะมีผลการประเมินที่มีคะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการได้ถูกต้อง ดังนั้นโรงเรียนควรร่วมมือกับผู้ปกครองและให้ความสำคัญกับผู้เรียนทุกคน เพราะผู้เรียนทุกคนย่อมมีความแตกต่างในระดับการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

โพสต์โดย อู๊ด : [8 พ.ค. 2556 เวลา 22:05 น.]
อ่าน [643] ไอพี : 216.172.147.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม