ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับเด็

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษา ร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
ผู้รายงาน นางยุพิน เข็มเวียง
โรงเรียน ศรีเอี่ยมอนุสรณ์
สังกัด สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ปีที่พิมพ์ 2555

บทคัดย่อ

การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเด็กที่เพิ่งเข้าเรียนใน
ชั้นอนุบาล เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้เด็กเข้าสู่การศึกษาที่เป็นระบบและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตลอดจนการเชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา การรายงานครั้งนี้จึง
มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์
โดยใช้เกมการศึกษาร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของเด็กที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กที่กำลังเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน คือ 1) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาร่วมกับ
แบบฝึกทักษะ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 20 แผน 2) ชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเปรียบเทียบ ชุดกิจกรรมการจำแนก ชุดกิจกรรมการจัดหมวดหมู่
ชุดกิจกรรมการเรียงลำดับ และชุดกิจกรรมการบอกตำแหน่ง 3) แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ประจำแต่ละชุดกิจกรรม สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 5 ชุด ชุดละ 10 ข้อ
รวมทั้งสิ้น 50 ข้อ 4) แบบทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
จำนวน 20 ข้อ 5) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของเด็ก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ (t-test) แบบ Dependent Samples

ผลการรายงานปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.80/84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ประสิทธิผลของชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ค่าดัชนีประสิทธิผล 0.5893 แสดงว่า หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาร่วมกับแบบฝึกทักษะ ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น เด็กมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 0.5893 หรือคิดเป็นร้อยละ 58.93 จากก่อนเรียน
3. เด็กที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์
โดยใช้เกมการศึกษาร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความพร้อมทางคณิตศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เด็กที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์
โดยใช้เกมการศึกษาร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีพฤติกรรมการเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก( = 4.49) เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า เด็กมีความสนใจในกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70) รองลงมาเด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65) เด็กสนุกในการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60) เด็กมีการเตรียมพร้อมที่จะเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.55) เด็กเข้าร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม และ เด็กกล้าแสดงออกและนำเสนอผลงานหน้าชั้นอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.45) เด็กมีการแสดงความคิดเห็น เด็กมีการปรึกษาหารือระหว่างเรียน และเด็กตั้งใจ
ทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับมาก ( = 4.40) เด็กมีความมั่นใจในการทำกิจกรรม อยู่ในระดับมาก( =4.35) ตามลำดับ
จากการรายงานครั้งนี้ทำให้ได้ชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้
เกมการศึกษาร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ที่ผ่านการทดลองใช้ตามระบบมาตรฐานแล้ว พบว่าเป็นชุดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้ดี

โพสต์โดย pnu : [21 เม.ย. 2556 เวลา 11:49 น.]
อ่าน [621] ไอพี : 101.51.109.101
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม