ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎรอำรุง) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิทยาคิว(Q Methodology) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 22 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน และ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 208 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 240 คน โดยวิธีการแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และความโด่ง สถิติภาคอ้างอิงใช้ในการวิเคราะห์ค่าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในรูปเมตริกซ์การผันแปรร่วม
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้น้ำหนักขององค์ประกอบวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง(Path Analysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามในการสัมภาษณ์กลุ่มแบบเจาะจง(Focus Group Interview)
ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎรอำรุง) เชิงปริมาณ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านงานบริหารวิชาการ มีองค์ประกอบ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านแผนการจัดการเรียนรู้มาตรฐาน ส 3.1 และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2) ปัจจัยด้านงานบริหารบุคคล มีองค์ประกอบ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพของครู ด้านระเบียบวินัย และการรักษาวินัยครู และด้านการส่งเสริมความรู้และคุณธรรมครู 3) ปัจจัยด้านงานแผนงานการเงินและงบประมาณ มีองค์ประกอบ ด้านการใช้เงินอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุด ด้านใช้งบประมาณอย่างประหยัด และด้านการวางแผนใช้เงินตามระเบียบ 4) ปัจจัยด้านงานบริหารทั่วไป มีองค์ประกอบ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาเครือข่ายการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านบริการสาธารณะ
5) ผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบ ด้านการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน และด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม และ 6) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้านเงื่อนไขความรู้ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ด้านการพึ่งตนเอง ด้านการรวมกลุ่ม ด้านการสร้างเครือข่าย และ
ด้านความสมดุล และการพัฒนาที่ยั่งยืน โมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎรอำรุง)ที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์(X2) เท่ากับ 35.27 ค่าองศาอิสระ(df)
เท่ากับ 68 ค่าความน่าจะเป็น(p) เท่ากับ 0.999 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน(GFI) เท่ากับ 0.99
ค่าดัชนีวัดระดับ ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว(AGFI) เท่ากับ 0.95 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยของ ความคลาดเคลื่อน(RMSEA) เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่าดัชนี
รากกำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ(RMR) เท่ากับ 0.036 ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ และค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต(CN) เท่ากับ 657.93 โดยมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ปัจจัย โดยเรียงลำดับจากค่ามากไปหาค่าน้อย คือ ปัจจัยด้านงานบริหารวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยด้านงานบริหารทั่วไป ปัจจัยด้านงานบริหารบุคคล และปัจจัยด้านงานแผนงาน
การเงิน และงบประมาณ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.91,0.74, 0.02, -0.41 และ -0.48 อิทธิพลทางอ้อมมีปัจจัยด้านงานบริหารทั่วไป ปัจจัยด้านงานบริหารบุคคล ปัจจัยด้านงานบริหารวิชาการ และปัจจัยด้านงานแผนงานการเงินและงบประมาณ โดยส่งผ่านผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 1.08, 0.37, 0.32 และ 0.10 ส่วนอิทธิพลรวม พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 1 (กบินทร์ราษฎรอำรุง) ปัจจัยด้านงานบริหารทั่วไปและผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 1.10 และ 0.74 ตามลำดับ ในขณะที่ปัจจัยด้านงานบริหารวิชาการ ปัจจัยด้านงานบริหารบุคคล และ
ปัจจัยด้านงานแผนงานการเงินและงบประมาณ มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.59,-0.05 และ
-0.38 ตามลำดับ ไม่มีความแตกต่างทางนัยสำคัญทางสถิติ
การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาต่างๆ และการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเองให้ได้ก่อนขยายผลต่อผู้อื่น

โพสต์โดย อ๊อด : [19 เม.ย. 2556 เวลา 19:41 น.]
อ่าน [687] ไอพี : 118.172.190.157
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม