ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ตัวอย่างแผนการสอนและนวัตกรรม อ.ฐิติวิวัฒน์ เดชกูญชร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ 31201
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Tense เวลา 1 ชั่วโมง
เรื่อง Present Continuous Tense (ตอกย้ำว่า ทำตอนนี้)
สอนวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555


1. มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
ต 4.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
2. สาระสำคัญ
Tense คือ รูปของคำกริยา (Verb) ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ โดยในภาษาอังกฤษ จัดแบ่ง Tense เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. Present Tense
2. Past Tense
3. Future Tense
3. ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Tense ตามเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์
2. รู้และเข้าใจโครงสร้างประโยคของ Present Continuous Tense
3. นำความรู้เรื่อง Present Continuous Tense ไปใช้ในการสร้างประโยคตามเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ได้
4. จุดประสงค์เรียนรู้
1. นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการเติมกริยา – ing
2. นักเรียนเขียนคำกริยา -ing ได้อย่างน้อย 20 คำ
5. สาระการเรียนรู้
โครงสร้างประโยค : Subject + Verb to be + V ing
6. การจัดการเรียนรู้
ขั้นนำ ( 10 นาที )
1. กล่าวทักทายนักเรียนและสอบถามถึงไม้ไอศกรีมที่ให้เตรียมมา
2. แจ้งผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนที่ทำการสอบในคาบที่ผ่านมา
ขั้นสอน ( 40 นาที )
3. แจกใบความรู้ที่ 4 เรื่อง Present Continuous Tense หัวข้อ การเติม ing ให้นักเรียนศึกษา ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการเติม -ing ดังนี้
- คำกริยาช่อง 1 ที่มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียวก่อนเติม -ing ต้องเพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัวก่อน เช่น sit sitting
- คำกริยาช่องที่ 1 ที่ลงท้ายด้วย -e ก่อนเติม -ing ตัว -e ออกก่อน
เช่น take taking
- กริยาช่องที่ 1 ที่ลงท้ายด้วย -ie ให้เปลี่ยน -ie เป็น y ก่อนเติม -ing
เช่น Die dying
- คำกริยาช่องที่ 1 ที่มี 2 พยางค์ ซึ่งออกเสียงเน้นหนักที่พยางค์ท้ายและพยางค์ท้ายมีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีกตัวก่อนเติม -ing
เช่น refer referring
4. ครูแจ้งนักเรียนว่า วันนี้เราจะเล่นเกม “ Ice cream Words” โดยแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 7 คนและยกโต๊ะเก้าอี้ทุกตัวไว้ข้างหลังห้อง ครูอธิบายกติกาดังนี้
- นักเรียนทุกคนจะมีไม้ไอศกรีมคนละ 3 ไม้ ในหนึ่งกลุ่มจะมีไม้ไอศกรีมรวม 21 ไม้ เมื่อได้ยินครูออกเสียง คำศัพท์ที่เป็นกริยาช่องที่ 1 นักเรียนจะต้องเอาไม้ไอศกรีมของตนเองไปต่อรวมกับไม้ไอศกรีมของเพื่อนให้เป็นคำศัพท์ที่เติม -ing และต้องใช้ไม้ไอศกรีมทั้งหมด
- กำหนดเวลาให้คำละ 30 วินาทีโดยการนับถอยหลัง กลุ่มใดที่สามารถต่อคำศัพท์ได้ถูกต้องให้อ่านคำศัพท์คำนั้นดังๆ แล้วนั่งลง
- ครูสาธิตการเล่นให้นักเรียนดูโดยครูออกเสียงคำว่า “run” แล้วครูก็นำไม้ไอศกรีม
มาต่อให้เป็นตัว “r” , “u” , “n” , “n” , “i” , “n” “g” =
5. เมื่อนักเรียนเข้าใจกติกาแล้ว ให้เริ่มเล่นเกมนี้ได้ คำที่ใช้เล่นเกม คือ “cut” , “play” , “cook” , “sit” , “eat” ครูคอยให้ความช่วยเหลือและกำกับเวลาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สรุปคะแนนและข้อคิดที่ได้จากการเล่นเกม
6. นักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง –ing มีชีวิต ที่ 4.1 และ 4.2โดยครูชี้แจงรายละเอียดของแบบฝึกเสริมทักษะ ดังนี้
- แบบฝึกเสริมทักษะที่ 4.1 เป็นการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามโครงสร้างของ Present Continuous Tense
- แบบฝึกเสริมทักษะที่ 4.2 เป็นการเปลี่ยนกริยาช่องที่ 1 เป็นคำกริยา – ing จากประโยคที่เป็น Present Continuous Tense
ขั้นสรุป ( 10 นาที )
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง Present Continuous Tense หัวข้อ การเติม -ing
8. นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบหลังเรียนแล้วนำส่งครู และให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องPresent Perfect Tense เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนคาบต่อไป
7. สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้เรื่อง การใช้ Present Continuous Tense (ตอกย้ำว่า ทำตอนนี้)
2. แบบฝึกเสริมทักษะ
3. เกม “Ice cream Words”
4. ไม้ไอศกรีม
8. การวัดผลประเมินผล
1. วิธีวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ
1.2 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
2. เครื่องมือวัดผลประเมินผล
2.1 แบบฝึกเสริมทักษะ
2.2 แบบทดสอบหลังเรียน
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
3.1 คะแนนแบบฝึกเสริมทักษะที่ 4.1 และ 4.2 เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 70
3.2 คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 70


หลักการเติม -ing
1.คำกริยาช่อง 1 ที่มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียวก่อนเติม -ing
ต้องเพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัวก่อน
เช่น sit sitting
hit hitting
run running

2.คำกริยาช่องที่ 1 ที่ลงท้ายด้วย -e ก่อนเติม -ing ตัว -e ออกก่อน
เช่น take taking
make making
ride riding

3.กริยาช่องที่ 1 ที่ลงท้ายด้วย -ie ให้เปลี่ยน -ie เป็น y ก่อนเติม -ing
เช่น die dying

4.คำกริยาช่องที่ 1 ที่มี 2 พยางค์ ซึ่งออกเสียงเน้นหนักที่พยางค์ท้ายและพยางค์ท้าย
มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีกตัวก่อนเติม -ing
เช่น refer referring

V.1 V.ing meaning


โพสต์โดย โชค : [18 เม.ย. 2556 เวลา 10:47 น.]
อ่าน [1772] ไอพี : 61.7.178.207
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม