ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้คู่มือชุดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองที่เน้นผู้เรียนเ

ผู้รายงาน นางสยุมพร ปั้นนาค
ปีการศึกษา 2554
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างและหาคุณภาพคู่มือครูชุดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 วิธีการดำเนินการศึกษามี 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่1 การสร้างและการหาคุณภาพคู่มือครูชุดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ได้ตรวบสอบคุณภาพและความเหมาะสม เครื่องที่ใช้คือ 1. ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นเอกสารกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ จำนวน 7 เล่ม 2.ชุดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย1)คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กจำนวน 1 เล่ม 2)ชุดฝึกให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองและแบบประเมินคุณภาพคู่มือครูชุดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และ
กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
สถิติที่ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 /1 จำนวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสังเกตพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) การทดสอบค่าแจกแจงแบบปกติ หาค่าเฉลี่ย หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. การสร้างและหาคุณภาพคู่มือครูชุดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
1) คู่มือกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นรูปแบบของ การจัดกิจกรรมศิลปะหลากหลายวิธี ที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ เอกสารนี้มีเนื้อหากิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะต่างๆ จำนวน 7 เล่ม มีรายละเอียด ชื่อกิจกรรมสร้างสรรค์ สาระสำคัญ จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรม สรุป สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ใบความรู้ชื่อกิจกรรมสร้างสรรค์ จุดประสงค์สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรม สรุปขั้นตอน การทำกิจกรรม (ประกอบภาพวาด) ขั้นที่1 ขั้นที่2 ขั้นที่3 ขั้นที่4
2) คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
2.1) คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นรายละเอียดของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่มีแนวคิดการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง แต่ละกิจกรรมมีการสอดแทรกความรัก การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นมีคุณธรรมจริยธรรมและวินัย ช่วยให้เด็กได้พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง จำนวน 18 กิจกรรม มีรายละเอียดในกิจกรรมดังนี้คือ ชื่อกิจกรรม สาระสำคัญ จุดประสงค์ สาระที่ควรเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรม สรุป สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2.2) ชุดให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 1 เล่ม รายละเอียดในชุดให้ความรู้ผู้ปกครอง เป็นแผ่นพับส่งถึงผู้ปกครอง เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับลูก แล้วส่งกลับคืนมาให้ครูที่โรงเรียน
ผลการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีค่าเฉลี่ย ช่วง 4.54 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในช่วง 0.44-0.54 มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย ครูปฐมวัย : [21 มี.ค. 2556 เวลา 06:37 น.]
อ่าน [664] ไอพี : 171.99.217.181
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม