ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีบรรเลงเพ

ชื่อผู้ศึกษา : นางปราณี ชื่นตา
ปีการศึกษา : 2555

ในการศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้ดนตรีบรรเลงเพลงพื้นเมืองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ระหว่างการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยดนตรีบรรเลงเพลงพื้นเมืองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 รายพฤติกรรมและภาพรวม และเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยดนตรีบรรเลงเพลงพื้นเมืองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 รายพฤติกรรมและภาพรวม ตัวแปรที่ศึกษาด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียน คือ การยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก อำเภอเชียงดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 9 คน ประกอบด้วยนักเรียนชาย 6 คน นักเรียนหญิง 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คู่มือชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะโดยดนตรีบรรเลงเพลงพื้นเมือง แผนการกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะโดยดนตรีบรรเลงเพลงพื้นเมือง และแบบทดสอบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ใช้เวลาในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนจำนวน 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบ One Group Pretest-Posttest Design เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ตอน ได้แก่ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวัดและประเมินในแผนการจัดกิจกรรมจำนวน 30 แผน แล้วประมวลผลเป็นช่วงสัปดาห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และทดสอบความแตกต่างของคะแนนด้วย t-test Dependent Samples
สรุปผลการศึกษา ดังนี้
1. ผลการพัฒนาพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ระหว่างการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ พบว่า พฤติกรรมด้านการยืนโดยไม่เสียการทรงตัว ส่วนใหญ่นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกในระดับพอใช้ (2.11) สัปดาห์ที่ 10 อยู่ในระดับดี (3.00) สัปดาห์ที่นักเรียนมีพฤติกรรมคงที่ ได้แก่ สัปดาห์ที่ 2 (2.11) สัปดาห์ที่ 4 (2.22) และสัปดาห์ที่ 9, 10 (3.00) โดยมีค่าเฉลี่ยทั้ง 10 สัปดาห์อยู่ที่ระดับดี (2.52) การเดินอย่างคล่องแคล่ว นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์เป็นส่วนใหญ่ บางช่วงสัปดาห์นักเรียนมีพฤติกรรมลดลง ได้แก่ สัปดาห์ที่ 3 (2.11) สัปดาห์ที่ 4 (2.00) สัปดาห์ที่ 7 (2.22) และมีบางสัปดาห์นักเรียนมีพฤติกรรมคงที่ ได้แก่สัปดาห์ที่ 9 และสัปดาห์ที่ 10 (2.78) โดยมีผลรวมเฉลี่ยทั้ง 10 สัปดาห์อยู่ที่ระดับพอใช้ (2.39)
การวิ่งและหยุดโดยไม่เสียการทรงตัว นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์เป็นส่วนใหญ่ บางช่วงสัปดาห์นักเรียนมีพฤติกรรมลดลง ได้แก่ สัปดาห์ที่ 7 (2.56) ช่วงสัปดาห์ที่นักเรียนมีพฤติกรรมคงที่ ได้แก่สัปดาห์ที่ 2, 3, 4 และ5 (2.22) สัปดาห์ที่ 8, 9, 10 (2.78)โดยมีผลรวมเฉลี่ยทั้ง 10 สัปดาห์อยู่ที่ระดับพอใช้ (2.48) ด้านการกระโดดไปมาโดยไม่เสียการทรงตัว นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์เป็นส่วนใหญ่ มีบางช่วงสัปดาห์นักเรียนมีพฤติกรรมคงที่ ได้แก่สัปดาห์ที่ 2 (1.89) สัปดาห์ที่ 5 (2.00) และสัปดาห์ที่ 9, 10 (2.78) บางช่วงสัปดาห์นักเรียนมีพฤติกรรมลดลง ได้แก่ สัปดาห์ที่ 7 (2.11) โดยมีผลรวมเฉลี่ยทั้ง 10 สัปดาห์อยู่ที่ระดับพอใช้ (2.31)
ส่วนในภาพรวมพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ด้านการยืน การเดิน การวิ่งและการกระโดด นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์เป็นส่วนใหญ่ มีบางช่วงสัปดาห์นักเรียนมีพฤติกรรมลดลง ได้แก่ สัปดาห์ที่ 4 (2.11) และสัปดาห์ที่ 7 (2.31) มีบางช่วงสัปดาห์ที่นักเรียนมีพฤติกรรมคงที่ ได้แก่สัปดาห์ที่ 9, 10 (2.83) โดยมีผลรวมเฉลี่ยทั้ง 10 สัปดาห์อยู่ที่ระดับพอใช้ (2.42)
2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้ดนตรีบรรเลงเพลงพื้นเมือง พบว่า ทุกพฤติกรรม ได้แก่ การยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด และภาพรวม คะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม โดยมีคะแนนรวมความแตกต่างของคู่คะแนนทั้ง 4 ด้าน และภาพรวม 41, 20, 43, 43 และ 146 คะแนน ตามลำดับ เมื่อทดสอบด้วย t-test แล้วปรากฏว่า ค่า t ที่คำนวณได้ (18.81, 15.15, 18.94, 21.50 และ 32.81 ตามลำดับ) สูงกว่าค่า t ที่ระดับนัยสำคัญที่ df 8 ,α.01 = 2.896 แสดงว่าคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมแตกต่างจากก่อนการจัดกิจกรรมในทางที่สูงขึ้นจริงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย jin : [20 มี.ค. 2556 เวลา 15:44 น.]
อ่าน [682] ไอพี : 49.49.47.89
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม