ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลงานทางวิชาการ ครูสวลี ชัยภัย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่าน
คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า วิชาภาษาไทย ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย นางสวลี ชัยภัย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ทำวิจัยเสร็จ พ.ศ. 2555

บทคัดย่อ
การอ่านเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิดของคนให้เพิ่มพูนทันเหตุการณ์ สร้างความจรรโลงใจและยกระดับสติปัญญาให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ในการแก้ปัญหาต่างๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสอนภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งฝึกทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน ให้สัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นกระบวนการธรรมชาติในการสอนภาษา การเรียนภาษาควรเน้นผลสัมฤทธิ์ทักษะของภาษา ที่ทุกคนได้ฝึกโดยธรรมชาติตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ภาษา ส่วนการอ่านและเขียนเป็นสิ่งที่จะต้องมีการเรียนการสอน
อย่างถูกวิธี โดยเฉพาะการอ่านมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ฉะนั้นการพัฒนาทักษะการอ่าน การฝึกให้มีนิสัยรักการอ่านและเลือกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองด้วยการอ่านจึงมีความสำคัญ ผู้วิจัยจึงทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า วิชาภาษาไทย
ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุด
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า
วิชาภาษาไทย ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า วิชาภาษาไทย ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า วิชาภาษาไทย ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะ
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า วิชาภาษาไทย ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า วิชาภาษาไทย ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 50 คน 1 ห้องเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) ชุดการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ จำนวน 15 ชุด 2) แบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า จำนวน 10 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ จำนวน 15 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่าน
คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า วิชาภาษาไทย ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 85.16/ 86.37 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลของชุดการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า วิชาภาษาไทย ท22101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 0.7841 คิดเป็นร้อยละ 78.41 ผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า วิชาภาษาไทย ท22101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก นักเรียนมีความกระตือรือร้นและทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มและเพื่อนนักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติจริง สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มเป็นอย่างดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการทำงาน กล้าคิด กล้าแสดงออก ในทางที่ถูกต้อง ได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียนและการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า วิชาภาษาไทย ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุด
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า วิชาภาษาไทย ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05
โดยสรุป ผลการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า วิชาภาษาไทย ท22101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาได้เป็นอย่างดี สร้างนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ครูและผู้สนใจสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ต่อไป

โพสต์โดย toy : [20 มี.ค. 2556 เวลา 15:08 น.]
อ่าน [905] ไอพี : 203.172.243.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม