ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2 ประจำปีงบประมาณ 2554

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ชื่อผู้รายงาน นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม
ปีที่รายงาน 2554

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใช้วิธีการศึกษาโดยการวิเคราะห์เอกสาร กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
จำนวน 113 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ คำสั่ง ประกาศ รายงานผลการประเมินโครงการ และเอกสารโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
ผลการศึกษาพบว่า
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เป้าหมายความสำเร็จประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 พบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.1
เป้าหมายความสำเร็จประเด็นที่ 1.2 นักเรียนขั้น ป.3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ และคิดคำนวณเป็น พบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.3
เป้าหมายความสำเร็จประเด็นที่ 1.3 นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 พบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.3
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายความสำเร็จประเด็นที่ 2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.3
เป้าหมายความสำเร็จประเด็นที่ 2.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจิตสำนึกความเป็นไทย (ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พบว่า มีผลการดำเนินการ
อยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.4
เป้าหมายความสำเร็จประเด็นที่ 2.3 โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.4
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป้าหมายความสำเร็จประเด็นที่ 3.1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา พบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.4
เป้าหมายความสำเร็จประเด็นที่ 3.2 ผู้เรียนได้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 พบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.4
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
เป้าหมายความสำเร็จประเด็นที่ 5.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี พบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ครบทั้ง 2 ข้อ ร่องรอยหลักฐานปรากฏเด่นชัด สามารถตรวจสอบได้
ทุกข้อ และมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรพบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ประเมิน
ผลสำเร็จ ระดับ 3.4
เป้าหมายความสำเร็จประเด็นที่ 5.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาสถานศึกษา
พบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษาจัดการบริการการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามมาตรฐาน พบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.4
เป้าหมายความสำเร็จประเด็นที่ 5.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการศึกษาบริหารอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการจัดการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่การเป็นมืออาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารอัตรากำลัง ครู และบุคลากรทางการศึกษา พบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลที่ได้รับจากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.3
เป้าหมายความสำเร็จประเด็นที่ 5.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย พบว่า มีผลการดำเนินการ อยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผลที่ได้รับจากการสร้างและพัฒนาเครือข่าย พบว่า มีผลการดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ประเมินผลสำเร็จ ระดับ 3.3

โพสต์โดย จิราศักดิ์ สุจิรานุธรรม : [18 มี.ค. 2556 เวลา 16:12 น.]
อ่าน [620] ไอพี : 203.172.221.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม