ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รายงาน นายณัฐพล เงินใส

บทคัดย่อ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้หลักการวงจรคุณภาพ (PDCA) ปีการศึกษา 2555 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รวมถึงเพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 133 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 133 คน รวมทั้งสิ้น 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ เป็น แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบคำถามปลายเปิด มี 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถาม ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียน เกี่ยวกับความ พึงพอใจผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 โดยใช้หลักการวงจรคุณภาพ (PDCA) มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 เท่ากับ 0.8739 และ 0.9156 ตามลำดับ ค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (m) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)
สรุปผลการรายงาน พบว่า
1) ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่โดยภาพรวมของการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนระดับผลการดำเนินงานเฉลี่ย (m = 3.60) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ด้านการปรับปรุงเพื่อพัฒนา (Action) อยู่ในระดับมาก มีคะแนนผลการดำเนินงานเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.72 รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Plan) อยู่ในระดับมาก มีคะแนนผล การดำเนินงานเฉลี่ย คือ 3.60 ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) อยู่ในระดับมาก มีคะแนนผลการดำเนินงานเฉลี่ย คือ 3.56 และด้านการดำเนินงาน (Do) มีคะแนนผล การดำเนินงานเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 3.53
2) ความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมของความพึงพอใจ ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย (m = 3.76) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด คือ 3.80 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 และด้านปัจจัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 3.73
3) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้ ครูและบุคลากรยังไม่เข้าใจในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ไม่ชัดเจน ครูและผู้ปกครองขาดความรู้ทางด้านจิตวิทยาพัฒนาเด็กในแต่ละวัย ครูมีภาระงานมาก ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ นักเรียนสื่อสารภาษาไทยยังไม่ชัดเจน เนื่องจากใช้ภาษาถิ่นและหลากหลายชนเผ่า การติดตามและสรุปงานล่าช้า การนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนายังไม่ต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมีน้อย ขาดการประชุมอภิปรายติดตามผลอย่างต่อเนื่อง การสรุปผลการดำเนินงานยังไม่ครอบคลุม นักเรียนมีพื้นฐานแตกต่างกัน เช่น ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความหลากหลายของชนเผ่า การกำกับติดตามพฤติกรรมของนักเรียนมีน้อย ขาดการเอาใจใส่ในด้านการประเมินผล งบประมาณไม่เพียงพอ การประสานติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆยังไม่ต่อเนื่อง
ควรสร้างความตระหนัก ความเข้าใจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนร่วมกัน ให้กับบุคลากรทุกฝ่ายและผู้ปกครอง จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้เป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน เพิ่มเติมความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในแต่ละวัยให้กับครูและผู้ปกครองเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรทุกฝ่าย ลดการซ้ำซ้อนของงาน ครูเอาใจใส่ และหมั่นพูดคุยซักถามนักเรียน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล ให้ครูศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพิ่มเติม ควรนิเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และร่วมกันอภิปรายเพื่อแก้ปัญหามากขึ้น ควรมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้กับทุกฝ่าย ควรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เด็กนักเรียนให้เป็นคุณลักษณะที่ฝังลึกในจิตใจ ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรายวิชาต่างๆ

โพสต์โดย โรแบร์โต้ : [17 มี.ค. 2556 เวลา 08:50 น.]
อ่าน [585] ไอพี : 119.42.108.16
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม