ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษาค้นคว้า ชุติกาญจน์ จำเริญกิจไพศาล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ปีที่ศึกษาค้นคว้า 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เพื่อพัฒนาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจุดมุ่งหมายดังนี้

1) เพื่อสร้างและ หาประสิทธิภาพการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2) เพื่อใช้และศึกษาผลการใช้โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบวิจัยและพัฒนามี 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการสร้างชุดกิจกรรม ในแต่ละชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมสำหรับและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โดยนำไปพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 3 คน จำนวน 9 คนและ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 28 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 / 75 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบ ค่าอำนาจจำแนก

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมและศึกษาผลการโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) แบบแผนการศึกษาที่ใช้ในการทดลอง คือ One Group Pre – test Post – test Design สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และค่าที (t – test dependent )

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ในแต่ละชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบดังนี้ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมสำหรับและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ผลการพิจารณาความเหมาะสม พบว่า ความเหมาะสมในอยู่ในระดับมากและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.06/77.02

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

โพสต์โดย pompamcomsci : [22 ก.พ. 2556 เวลา 20:17 น.]
อ่าน [707] ไอพี : 118.172.232.142
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม