ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลนาดี ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลนาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ในด้านต่อไปนี้ 1) สภาวะแวดล้อม ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายการจัดศึกษาของหน่วยงานต่างๆ และความจำเป็นในการดำเนินโครงการ 2) ปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ 3) กระบวนการในการดำเนินงาน 4) ผลผลิตเมื่อสิ้นสุดโครงการและ 5 ) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน 6 คน วิทยากร 17 คน สภานักเรียน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน นักเรียน 79 คน และผู้ปกครอง 79 คน รวมทั้งสิ้น 198 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามสำหรับคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิต จำนวน 40 ข้อ 2) แบบสอบถามสำหรับนักเรียนเพื่อประเมินกระบวนการดำเนินการ และผลผลิตของโครงการ จำนวน 20 ข้อ 3) แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครอง จำนวน 14 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละของระดับความคิดเห็นเป็นรายข้อและรายด้าน และ 4 ) แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 9 ข้อ

ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.25 ผลการประเมินรายข้อ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. สพป. มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.55 รองลงมาคือ โครงการนี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างเร่งด่วน และการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ 4.18 ตามลำดับ
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.28 ผลการประเมินรายข้อ คณะครูและวิทยากรประสานงานกันเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.43 รองลงมาคือ ครูมีความพร้อมในด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีหน่วยงานและองค์กรอื่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านด้านการเป็นวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และ 4.05 ตามลำดับ
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินการตามโครงการ ได้ผลดังต่อไปนี้
3.1 มิติที่ 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินงาน มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.23 ผลการประเมินรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดมีการประชุมวางแผนในการดำเนินการอย่างชัดเจน รองลงมาคือ มีการกำหนดขั้นตอนกิจกรรมอย่างชัดเจน และมีการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 4.30 และ 4.20 ตามลำดับ
3.2 มิติที่ 2 ตามความคิดเห็นของนักเรียน มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 0.29 ผลการประเมินรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดโครงการ รองลงมาคือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดและคิดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 4.44 และ 4.39 ตามลำดับ
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ได้ผลดังต่อไปนี้
4.1 มิติที่ 1 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินงาน มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.23 ผลการประเมินรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด ชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือ นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นมีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.35 4.25 และ 4.20 ตามลำดับ
4.2 มิติที่ 2 ตามความคิดเห็นของนักเรียน มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 ผลการประเมินรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด นักเรียนสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องมากขึ้น รองลงมาคือ นักเรียนมี ส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามความสามารถ และนักเรียนมีความสามัคคี เสียสละ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 4.47 และ 4.44 ตามลำดับ
4.3 มิติที่ 3 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 ผลการประเมินรายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดนักเรียนพูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจเย็นไม่ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนๆ รองลงมาคือ นักเรียนมีความสามัคคี เสียสละ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และนักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะไปวัดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจกับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 4.26 และ 4.25 ตามลำดับ
5. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวของที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งหมายถึงทั้งคณะทำงาน นักเรียนและผู้ปกครองผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกส่วนต่างก็เห็นว่าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อนักเรียนอย่างแท้จริง โดยที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น กิจกรรมสามารถส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนได้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กิจกรรมมีประโยชน์ น่าสนใจและเน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

โพสต์โดย นางสาวอัมไพ บุญสรรค์ : [21 ก.พ. 2556 เวลา 09:34 น.]
อ่าน [854] ไอพี : 182.93.209.251
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม