ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางว

ชื่อผลงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน
โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา
ชื่อผู้วิจัย นางสาวอุบล กลิ่นหอม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อรายวิชา สนุกอ่าน รหัสวิชา ง20203
ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) ศึกษาความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนผู้นำทางการอ่าน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 กลุ่ม จำนวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม แบบแผนการศึกษาเป็นแบบ กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว
2) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว 5) แบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว วิชา ง20203 สนุกอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.96 / 84.89 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4) ความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนผู้นำทางการอ่าน ทั้ง 5 องค์ประกอบ หลังใช้ ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน ภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับสูงที่สุด และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบที่ 5 ด้านรายงานผลการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน มีค่าเฉลี่ยระดับสูงที่สุด ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน

คำสำคัญ (Keywords)
1. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว หมายถึงสื่อการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ในรายวิชาสนุกอ่าน (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน สามารถคิด วางแผน ออกแบบ จัดทำสื่อ และจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ด้วยตนเองทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วยสื่อประสมที่ประมวลเนื้อหา ประสบการณ์ แนวคิด วิธีการ กิจกรรมและสื่อการสอนหลายๆ อย่างมาผสมผสานกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องนิทรรศการสร้างสรรค์วรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านซึ่งมี 5 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 เรื่อง เรียนรู้วรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว
เล่มที่ 2 เรื่อง เรียนรู้วิธีการนำเสนอหนังสือ
เล่มที่ 3 เรื่อง หลักการจัดนิทรรศการ
เล่มที่ 4 เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เล่มที่ 5 เรื่อง การวางแผนออกแบบนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือ
วรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว
ตอนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน ใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน 3 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 6 เรื่องการจัดทำสื่อประกอบนิทรรศการ
เล่มที่ 7 เรื่อง การจัดแสดงนิทรรศการ
เล่มที่ 8 เรื่องการรายงานผลการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน
2. หนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว หมายถึง หนังสือวรรณกรรมเยาวชนประเภทนวนิยาย และสารคดี ที่ได้รับรางวัล "แว่นแก้ว" ซึ่งเป็นรางวัลหนึ่งที่ทรงคุณค่าของแวดวงวรรณกรรมไทย จัดโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ซึ่งจัดครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2543 และในการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านครั้งนี้ใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วรวมทั้งสิ้น 40 เรื่อง
3. ผู้นำทางการอ่าน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่เลือกเรียนรายวิชาสนุกอ่าน รหัสวิชา ง20203 (วิชาเพิ่มเติม) จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 40 คน

บทนำ (Introduction)
การอ่านเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ทั้งมวลเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศเพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งยังส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิด
การอ่านมีความสำคัญในการสร้างพฤติกรรมแห่งการเรียนรู้ เป็นหนทางที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้อย่างไร้ขอบเขต ทำให้คนพัฒนาความคิดได้กว้างไกล ดังนั้นความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 6 จึงกล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มาตรา 22 กล่าวถึงผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น
และทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน 2545 : 5) ในขณะเดียวกันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ที่กำหนดนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการคือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำงาน
7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1) ความสามารถ
ในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ศึกษาธิการ, กระทรวง. 2552 : 7) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โดยกำหนดพันธกิจข้อที่ 5 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา. 2550 : 1) และมาตรฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนข้อที่ 3.1 กำหนดให้ผู้เรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
(งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารคุณภาพ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา. 2555 : 14)
สภาพปัญหาที่พบโดยทั่วไปจากการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนขาดกระบวนการคิด ขาดนิสัยรักการอ่าน ขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ขาดการแสวงหาความรู้ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจากสภาพปัญหาของเยาวชนไทยที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ หรืออ่านหนังสือน้อย หลายองค์กรควรจะร่วมปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เริ่มต้นตังแต่ระดับสถาบันครอบครัว เน้นปลูกฝังเด็กตั้งแต่เริ่มเรียนรู้โดยมีพ่อแม่ หรือคนในครอบครัวช่วยเหลือ แต่ในความเป็นจริง สภาพสังคม เศรษฐกิจทำให้พ่อแม่ต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้า เด็กมีพี่เลี้ยงเป็นโทรทัศน์ เกม คอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลให้เยาวชนไทยไม่ได้รับการปลูกฝังให้รักการอ่าน (อุบล กลิ่นหอม. 2554 : 3)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวการที่จะปลูกฝังนิสัยรักการอ่านจึงเป็นภารกิจที่สำคัญ
ของโรงเรียนผู้วิจัยซึ่งเป็นครูบรรณารักษ์ พยายามศึกษาค้นคว้าหาวิธีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็ก และเยาวชนจึงพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว รายวิชาสนุกอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องนิทรรศการสร้างสรรค์วรรณกรรมเยาวชน รางวัล
แว่นแก้ว ใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน 5 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 เรื่อง เรียนรู้วรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว
เล่มที่ 2 เรื่อง เรียนรู้วิธีการนำเสนอหนังสือ
เล่มที่ 3 เรื่อง หลักการจัดนิทรรศการ
เล่มที่ 4 เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เล่มที่ 5 เรื่อง การวางแผนออกแบบนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว
ตอนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน ใช้ชุดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน 3 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 6 เรื่องการจัดทำสื่อประกอบนิทรรศการ
เล่มที่ 7 เรื่อง การจัดแสดงนิทรรศการ
เล่มที่ 8 เรื่องการรายงานผลการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน
มีเป้าหมายให้นักเรียนเป็นผู้นำทางการอ่านสามารถคิด วางแผน ออกแบบ จัดทำ
และนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเผยแพร่บริการสู่เด็ก และเยาวชนได้ด้วยตนเอง
เพราะผู้วิจัยมีความเชื่อว่าการที่นักเรียนคิด และนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยตนเองนั้นย่อมสื่อถึงเด็ก และเยาวชนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งรูปแบบกิจกรรม และวิธีการนำเสนอจะทำให้ผู้ร่วมกิจกรรม มีความสนุก เป็นสุข และได้รับความรู้มากกว่ากิจกรรมที่ครูคิดเอง
(อุบล กลิ่นหอม. 2553 : 3-4)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนผู้นำทางการ
อ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว

สมมติฐานการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความ
เป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก
4. ความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว อยู่ในระดับสูง
วิธีการวิจัย (Methods)
การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา มีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว
ขั้นตอนที่ 2 การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว

ผลการวิจัย (Results)
1. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือ
วรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว วิชา ง20203 สนุกอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.96 / 84.89
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนผู้นำทางการอ่าน ทั้ง 5 องค์ประกอบ หลังใช้ ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน ภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับสูงที่สุด และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบที่ 5 ด้านรายงานผลการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน มีค่าเฉลี่ยระดับสูงที่สุด ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน


อภิปรายผลการวิจัย (Discussions)
จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว วิชา ง20203 สนุกอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้นำประเด็นที่ค้นพบมาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว วิชา ง20203 สนุกอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3พบว่า มีประสิทธิภาพ 82.96 / 84.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ผลปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องจากว่าชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ได้ผ่านการสร้างที่มีประสิทธิภาพผ่านกาตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ และที่สำคัญชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว เป็นลักษณะกิจกรรมที่นำเสนอเนื้อหา ให้นักเรียนได้นำมาใช้ในการคิด วางแผน ออกแบบ จัดทำสื่อ และนำเสนอนิทรรศการส่งเสริมการอ่านด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีเอกสาร แนะแนวทางที่ทำให้นักเรียนหาข้อสรุปหรือค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 50.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.87 เมื่อทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ผู้วิจัย ได้สร้างตามขั้นตอน ของหลักวิชาการ โดยมีการศึกษาปัญหา จดบันทึก เก็บและรวบรวมข้อมูล ศึกษาปรัชญาและหลักการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน ศึกษาเอกสารตำราและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือและตำราต่าง ๆ ศึกษาเอกสารตำราและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว แล้วกำหนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรม และนำไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสนอแนะรูปแบบของชุดกิจกรรม แล้วดำเนินการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว หลังจากสร้างเสร็จก็นำไปทดลองใช้โดยใช้ร่วมกับวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม ซึ่งมีขั้นตอนการสอนทั้งหมด 6 ขั้น และในขั้นที่ 3 ขั้นปฎิบัติ นำเทคนิคการสอนต่างๆ มาใช้ร่วมเพื่อให้การทำกิจกรรมมีความสมบูรณ์ และเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาของเรื่อง ผลจากการใช้วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม ทำให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมมือในการทำกิจกรรม แต่ละคนก็จะทำงานตามที่ตนถนัด สามารถร่วมกันคิด วางแผน ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยตนเอง อีกทั้งชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ดังกล่าว ได้ผ่านการทดลองใช้และผ่านการหาประสิทธิภาพมาหลายขั้นตอนจึงส่งผลให้การเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการสอนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมคิดวิเคราะห์และสรุปความคิด ได้แสดงออกและกล้าถามมากขึ้น นักเรียนพูดว่า การเรียนกระบวนการกลุ่มสนุกมากไม่เครียด ได้แสดงออกทุก ๆ ด้าน ได้รู้ถึงความแตกต่างของเพื่อน สิ่งที่สำคัญคือได้เป็นทั้งผู้นำ ผู้ตาม ได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองและร่วมกันทำงาน เกิดความสนุกสนาน ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว สังเกตได้จากการที่นักเรียนมีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ต่อการร่วมกิจกรรม หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ปฏิบัติงานในกลุ่มอย่างมีความสุข โดยรู้หน้าที่ของตนเองและเคารพหน้าที่ของผู้อื่น ขณะทำกิจกรรมมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความภาคภูมิใจในความเป็นผู้นำทางการอ่าน เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการอ่านซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ
4. การศึกษาความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนผู้นำทางการอ่าน หลังใช้ ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 ซึ่งอยู่ในระดับสูงที่สุด และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบที่ 5 ด้านรายงานผลการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.77 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการอ่านมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.59 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ประมาณค่าอยู่ในระดับสูง อีกทั้งเมื่อนำชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ใช้ร่วมกับการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม และนำเทคนิคการสอนต่างๆ มาใช้ร่วมในขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ ผลปรากฏว่า ครูประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สามารถเป็นผู้นำทางการอ่านปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับเด็ก และเยาวชน นักเรียนได้เปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการคิด มีความสนุกสนานในการเรียน มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน กิจกรรมช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น นักเรียนเกิดทักษะในการทำงานร่วมกัน โดยมีกระบวนการกลุ่มที่เกิดขึ้น นักเรียนรู้จักหน้าที่ มีเหตุผล รู้จักใช้ความคิด รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำ ผู้ตามที่ดี เป็นการแบ่งเบาภาระการสอนของครู กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีการทำงานอย่างเป็นระบบ นักเรียนทำงานเป็น ช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนของครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปผลการวิจัย (Conclusions)
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา
สรุปผลได้ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน โดยใช้สื่อหนังสือ
วรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว วิชา ง20203 สนุกอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.96 / 84.89
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่านโดยใช้สื่อหนังสือวรรณกรรมเยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนผู้นำทางการอ่าน ทั้ง 5 องค์ประกอบ หลังใช้ ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นผู้นำทางการอ่าน ภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับสูงที่สุด และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบที่ 5 ด้านรายงานผลการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน มีค่าเฉลี่ยระดับสูงที่สุด ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน

เอกสารอ้างอิง (References)
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ :
บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด.
งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารคุณภาพ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา. (2555).
สารสนเทศปีการศึกษา 2555. สงขลา : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
อุบล กลิ่นหอม. (2553). รายงานผลการจัดโครงการลานไทร รวมพลังใจเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 55
พรรษา ประจำปีการศึกษา 2553. สงขลา : งานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนา
ภิเษก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา.
________. (2554). รายงานผลการจัดนิทรรศการ “วรรณกรรมเยาวชนที่ส่งเสริม
ให้เด็กไทยรักการอ่าน”. สงขลา : งานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา.

โพสต์โดย ครูอุบล : [21 ก.พ. 2556 เวลา 08:49 น.]
อ่าน [806] ไอพี : 122.154.49.250
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม