ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เอกสารประกอบการสอน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา
พื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน นายปรีชา ลาภมาก
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเมืองบัววิทยา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ(3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 หลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเมืองบัววิทยา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ (1) เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ (4) แบบประเมินความมีวินัย และ (5) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล ค่าประสิทธิภาพ และการทดสอบค่า tผลการศึกษาพบว่า
1. ค่าคะแนนก่อนเรียนมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 60% จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ค่าคะแนนหลังเรียนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 60% จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มีค่าเท่ากับ 0.4719 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 47.19
3. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนคิดเป็นร้อยละจากการทำแบบทดสอบย่อยท้ายเอกสารประกอบการสอน (E1) เท่ากับ 78.36 และค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนคิดเป็นร้อยละจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) เท่ากับ 78.83 แสดงว่าเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.36/78.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75
4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 หลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( = 3.77, S.D.= 0.89) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.95, S.D.= 0.73) ด้านสื่อการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( = 3.95, S.D.= 0.78) ด้านการวัดผลประเมินผล นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.01, S.D.= 0.78) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.06, S.D.= 0.77)
6. ผลการประเมินความมีวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิตสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความมีวินัยสูง ( = 9.42, S.D. = 0.74)
โดยสรุปแสดงให้เห็นว่าเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน ความมีวินัยของนักเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย

โพสต์โดย มะเดี่ยว : [21 ก.พ. 2556 เวลา 05:23 น.]
อ่าน [613] ไอพี : 118.174.36.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม