ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โรงเรียนบ้านทุ่งปง อำเภอแจ้ห่ม จ

รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อรายงานการประเมินสภาวะแวดล้อม 2) เพื่อรายงานการประเมินปัจจัยเบื้องต้น 3) เพื่อรายงานการประเมินกระบวนการ และ 4) เพื่อรายงานการประเมินผลผลิตของโครงการโครงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านทุ่งปง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555 โดยทำการประเมินจาก ประชากร ประกอบด้วย ครู 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 31 คน ผู้ปกครองนักเรียน 31 คน รวมทั้งสิ้น 67 คน เนื้อหาในการประเมินได้ประเมินการดำเนินงานตามโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ
มีค่าความความสอดคล้องที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 1.00 ทุกฉบับ และมีค่าความเชื่อมั่นจากการทดลองใช้ สูงกว่า 0.80 ทุกฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการรายงานการประเมิน ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ โครงการนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ,โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) ,โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3, โครงการนี้สอดคล้องกับภารกิจหลักของโรงเรียนบ้านทุ่งปง,โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน,โครงการนี้ตอบสนองความต้องการของบุคลากร นักเรียนและชุมชน ตามลำดับ ส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนบ้านทุ่งปง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านทุ่งปง ตามความคิดเห็นของครู พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รองลงมา 2 อันดับ คือ ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยด้านบุคลากร ตามลำดับ ส่วนปัจจัยด้านงบประมาณมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิธีดำเนินการในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ , ผู้บริหารให้ความสนใจ และดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ทันที รองลงมา 2 อันดับ คือ มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานยืนยันชัดเจน เป็นเหตุเป็นผลน่าเชื่อถือ , กิจกรรมมีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและกำหนดเวลา , ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการทุกระยะ, การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสม , มีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม,มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นระบบ , มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ , มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน , ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมในโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนการเตรียมการก่อนการดำเนินงานมีความเหมาะสม, การจัดสรรงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ,สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่ำสุด
4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการ
4.1 ผลการประเมิน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ใน
โครงการรายกิจกรรม พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมธนาคารความดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 2 อันดับ คือ กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต และกิจกรรมฝึกฝนวิชาชีพเสริมสร้างทักษะชีวิต ตามลำดับ ส่วนกิจกรรมออมสินออมทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการรายกิจกรรม พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมสานสายใยในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 2 อันดับ คือ กิจกรรมออมสินออมทรัพย์ , นักเรียนตัวอย่าง และกิจกรรมธนาคารความดี , จิตอาสาหนูทำได้ ตามลำดับ ส่วนกิจกรรมจริยศิลป์ศึกษา , กิจกรรมฝึกฝนวิชาชีพเสริมสร้างทักษะชีวิต มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

โพสต์โดย ศศธร : [16 ก.พ. 2556 เวลา 16:38 น.]
อ่าน [692] ไอพี : 118.174.58.204
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม