ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานครูธิติยา กลมวงศ์

บทคัดย่อ

ชื่อวิจัย รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ผู้วิจัย นางธิติยา กลมวงศ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
ปีที่ทำการวิจัย ๒๕๕๕


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน
เขียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ (๒) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (๓) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนา
การอ่าน เขียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ (๔)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียในสังกัดเครือข่ายกระสัง ๕ อำเภอกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑๓ โรงเรียน
รวม ๑๔ ห้อง จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๘๐ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ อำเภอกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ จำนวน ๓๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน ๑๒ ชุด แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๔๐ ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๑๔ ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนีประสิทธิผล (I.E.) และค่า t – test (Dependent Sample)

ผลการวิจัยพบว่า
๑. ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๖.๖๖/๘๔.๘๗ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
๓. ค่าดัชนีประสิทธิผลของ ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีค่าเท่ากับ ๐.๗๗๗๓ แสดงว่า หลังจากเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
เพื่อพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแล้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๓
๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน
เขียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบ ๔.๖๐ อยู่ในระดับ มากที่สุด

โพสต์โดย pairoad : [14 ก.พ. 2556 เวลา 07:59 น.]
อ่าน [799] ไอพี : 101.51.48.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม