ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัย
และพัฒนาในระดับชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 90 คน 2) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 90 คน 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 36 คน 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 38 คน5) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 38 คน 6) บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ปีการศึกษา 2552 - 2554 จำนวน 27 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามสภาพปัญหาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบสำรวจสภาพปัญหาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 3) หนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 เรื่อง 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 ฉบับ 5) แบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ


ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนไม่เห็นความสำคัญของวิชา
พระพุทธศาสนา ร้อยละ 60 ไม่ชอบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ครูผู้สอนขาดเทคนิควิธีการสอนที่เร้าใจ
นักเรียนมีระดับคุณธรรมจริยธรรมต่ำ ไม่มีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบต่ำ ไม่เคารพผู้ใหญ่ ไร้เหตุผล
2. ผลการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ หนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 85.71 / 83.61
3. ผลการศึกษาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 68.75 และ 88.82 ตามลำดับ
ซึ่งเป็นคะแนนที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
3.2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนจากหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน
มีระดับการปฏิบัติพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 19.80
3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยมี ค่าเฉลี่ย 4.78
สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้ได้หนังสืออ่านเพิ่มเติมตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เมื่อนำไปจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม สร้างคุณประโยชน์แก่ประประชาชนและประเทศชาติสืบไป

โพสต์โดย นันท์ : [13 ก.พ. 2556 เวลา 09:23 น.]
อ่าน [635] ไอพี : 203.172.236.210
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม