ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
โดยใช้การออกแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน1 ค31101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาววิไลวรรณ ไชยสมคุณ
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การออกแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เซต รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วย แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การออกแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เซต และ
(4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การออกแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เซต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ค31101 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ค31101 เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.30 – 0.80 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.40 – 0.82 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.9598 แบบประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.39 – 0.68 และมี ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8279 กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซต การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้ดำเนินการทดลองตามแบบแผนการศึกษาเป็นแบบแผนทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) การหาค่าความยากง่าย (p) หาค่าอำนาจจำแนก (r) และหาความเชื่อมั่น โดยคำนวณ จากสูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence : IOC) ตามวิธีการของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน (Rovinelle Hambleton) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ ใช้สูตร E1/E2 และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่า t - test (Dependent Samples)
ผลการพัฒนา พบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การออกแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เซต ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.80/78.38 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การออกแบบ การเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เซต มีค่าเท่ากับ 0.7032 หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.32
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ โดยใช้การออกแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง เซต อยู่ในระดับ มาก
โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การออกแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะ/กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามความมุ่งหมายในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
โพสต์โดย วิวาว่า : [7 ก.พ. 2556 เวลา 19:08 น.]
อ่าน [1040] ไอพี : 110.49.249.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม