ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่กา

การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนโรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา รวมจำนวนทั้งสิ้น 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อประเมินด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล จัดอันดับ และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการประเมินพบว่า
ผลการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลผลิต ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการดำเนินงาน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของโรงเรียน ในระดับมากที่สุด
ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ และปัจจัยด้านงบประมาณ ตามลำดับ ปัจจัยการบริหารจัดการ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ปัจจัยด้านงบประมาณ พบว่า การจัดสรรงบประมาณลงสู่กิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรมีเพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ พบว่า มีเอกสาร หนังสือ วารสาร เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า มีการดำเนินงานตามแผนโครงการที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ในภาพรวมมีผลสำเร็จในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลที่เกิดกับโรงเรียน มีผลสำเร็จในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผลที่เกิดกับนักเรียน ผลที่เกิดกับครู และผลที่เกิดกับชุมชน ตามลำดับ ผลที่เกิดกับนักเรียน พบว่า การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นการสร้างความตระหนัก ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีผลในระดับมากที่สุด ผลที่เกิดกับครู พบว่า ครูได้ใช้สื่ออุปกรณ์ช่วยเสริมใน การปฏิบัติกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกกิจกรรมอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ มีผลในระดับมากที่สุด ผลที่เกิดกับโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย มีผลในระดับมากที่สุด และผลที่เกิดกับชุมชน พบว่า โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน มีผลในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยพบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อการที่โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย สิริชัย มีโสภา : [28 ม.ค. 2556 เวลา 09:06 น.]
อ่าน [645] ไอพี : 223.206.227.247
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม