ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้และพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

ชื่อเรื่องกกกกกกกกกกกก: รายงานการใช้และพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โดยใช้ B-SLIM Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เขียนกกกกกกกกกกกก : นายมนตรี อุระเพ็ญ
หน่วยงาน : โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ปีการศึกษา 2555
บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B – SLIM Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B-SLIM Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B –
SLIM Model
วิธีดำเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B – SLIM Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
แหล่งข้อมูลที่ใช้ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, แบบประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิเคราะห์ผล และ การตรวจสอบความเหมาะสม โดย การหาค่าเฉลี่ย, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาประสิทธิภาพ 75/75 โดยการหาค่าร้อยละ
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B – SLIM Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจุตุรัสวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จำนวน 1 ห้อง เรียน จำนวน 33 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ B-SLIM Model จำนวน 6 แผน ใช้เวลาสอน 18 ชั่วโมง 2) ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 6 ชุด, 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t – test แบบ Dependent
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
1. ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B – SLIM Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ
77.04 / 76.94
2. ผลการทดลองใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B – SLIM Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนโดยใช้ชุดการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 ผลการประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อยู่ในระดับ ดี
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B – SLIM Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก โดยสรุป การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B-SLIM Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความรับผิดชอบ
ผู้เรียนระดมความคิด รวบรวม เรียบเรียงข้อมูล ปรับปรุงผลงานการเขียนของตนเองและมีพัฒนาการ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้นตามลำดับ จึงควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนำรูปแบบการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร โดยใช้ B-SLIM Model ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป


โพสต์โดย Nai : [27 ม.ค. 2556 เวลา 15:55 น.]
อ่าน [751] ไอพี : 101.51.199.80
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม