ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหรา จังหวัดสตู

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำหรา จังหวัดสตูล
ผู้รายงาน นายสมนึก ศรีนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหรา
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2554

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหรา จังหวัดสตูล ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดลของสตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam’s CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม(Context)ของโครงการ เพื่อประเมินประเมินปัจจัยนำเข้า(Input)ของโครงการ เพื่อประเมินกระบวนการ(Process)ของโครงการ และเพื่อประเมินผลผลิต(Product)ของโครงการเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน 8 ด้าน ได้แก่ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4– 6 จำนวน 53 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4– 6 จำนวน 53 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 120 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบประเมินโครงการคนดีศรีน้ำหรา จำนวน 4 ฉบับและแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามโครงการคนดีศรีน้ำหรา จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำหรา ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายละเอียดตามประเด็นการประเมินจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนและชุมชน รองลงมาคือ โครงการมีความสอดคล้องกับปรัชญาและเอกลักษณ์ของโรงเรียน และวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการนำไปสู่การปฏิบัติได้ ตามลำดับ
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหราตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายละเอียดตามประเด็นการประเมินจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่า การส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงานตามโครงการจากผู้บริหารโรงเรียน รองลงมาคือ ระยะเวลาดำเนินการเหมาะสมกับโครงการ และวิธีการและกิจกรรมที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมีความเหมาะสม ตามลำดับ
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหรา ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายละเอียดตามประเด็นการประเมินจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ รองลงมาคือ มีการกำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ตามลำดับ
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหรา พบว่า
4.1 ความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมของโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหราในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายกิจกรรมจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่า กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน รองลงมาคือ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมกีฬา-กรีฑานักเรียน ตามลำดับ
4.2 ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่า นักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รองลงมาคือ นักเรียนมีระเบียบวินัย และนักเรียนมีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ตามลำดับ
4.3 ความพึงพอใจต่อผลสำเร็จของโครงการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่า กิจกรรมในโครงการส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัดกิจกรรม และควรดำเนินโครงการนี้ต่อไปทุกปี ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเตรียมความพร้อมของบุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
2. ควรดำเนินกิจกรรมโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหราอย่างต่อเนื่อง และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อที่จะเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป
3. ควรประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอย่างทั่วถึงและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัดกิจกรรมตามโครงการจากครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ให้มากยิ่งขึ้น
5. ควรใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบอื่นๆ นอกเหนือจากรูปแบบ CIPP บ้าง

โพสต์โดย นึก : [26 ม.ค. 2556 เวลา 21:08 น.]
อ่าน [685] ไอพี : 113.53.3.142
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม