ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการเรียนรู้กับครูห้องสมุด

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการเรียนรู้กับครูห้องสมุด มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อประเมินบริบท ของโครงการเรียนรู้กับครูห้องสมุด 2 เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเรียนรู้กับครูห้องสมุด 3 เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการเรียนรู้กับครูห้องสมุด ใน 3 กระบวนการ คือ 3.1) กระบวนการ การจัดกิจกรรมเรียนรู้กับครูห้องสมุด 3.2) กระบวนการ การจัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดมาตรฐาน 3.3) กระบวนการ การจัดกิจกรรมรักการอ่าน 4 เพื่อประเมินผลผลิต ของโครงการเรียนรู้กับครูห้องสมุด ใน 4 ส่วน คือ 4.1) ผลผลิตส่วนที่เป็นความสามารถในการอ่าน 4.2) ผลผลิตส่วนที่เป็นความสามารถในการเรียนรู้จากการตอบปัญหาสารานุกรม 4.3) ผลผลิต ส่วนที่เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวบยอด 4.4) ผลผลิตส่วนที่เป็นความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model ) ของดาเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L Stuffelbeam) ประกอบด้วย 1 การประเมินบริบทของโครงการ เป็นการประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ของโครงการกับบริบทของโรงเรียนสระโพนทอง ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แหล่งข้อมูลได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง คือผู้เชี่ยวชาญ ครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ เป็นการประเมิน ความเพียงพอหรือความเหมาะสม ของปัจจัยที่ใช้ดำเนินโครงการ ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แหล่งข้อมูลได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง คือผู้เชี่ยวชาญ ครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3 การประเมินกระบวนการ ของโครงการ ดำเนินการประเมิน 3 กระบวนการ คือ 3.1) ประเมินกระบวนการ การจัดกิจกรรมเรียนรู้กับครูห้องสมุด ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แหล่งข้อมูลได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง คือครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.2) ประเมินกระบวนการ การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมาตรฐาน ประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งข้อมูลได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง คือกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วยผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนกรรมการสถานศึกษา 3.3) ประเมินกระบวนการ การจัดกิจกรรมรักการอ่าน ประเมินตามคู่มือประเมินสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แหล่งข้อมูลได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง คือกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วยผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนกรรมการสถานศึกษา 4 การประเมินผลผลิตของโครงการ ทำการประเมิน 4 ส่วน คือ 4.1) ผลผลิตส่วนที่เป็นความสามารถในการอ่านใช้แบบประเมินความสามารถในการอ่าน กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 โรงเรียนสระโพนทอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าที (t - test) 4.2) ผลผลิตส่วนที่เป็นความสามารถในการเรียนรู้จากการตอบปัญหาสารานุกรม ใช้แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนสระโพนทอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าที (t - test) 4.3) ผลผลิตส่วนที่เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวบยอดประเมินใน 2 ด้านคือ ด้านที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวบยอดรวมเฉลี่ย 3 ปีการศึกษาก่อนการดำเนินโครงการ กับหลังการดำเนินโครงการ ด้านที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวบยอดของคะแนนรวมเฉลี่ย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับประเทศ กับระดับโรงเรียนสระโพนทอง เมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการ 4.4) ผลผลิตส่วนที่เป็นความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แหล่งข้อมูลได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง คือครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน 1 ผลการประเมินบริบทของโครงการ คุณภาพระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 2 ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ คุณภาพระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 3 ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ ทั้ง 3 กระบวนการ 3.1) ผลการประเมินกระบวนการ การจัดกิจกรรม การเรียนรู้กับครูห้องสมุด คุณภาพระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 3.2) ผลการประเมินกระบวนการการจัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดมาตรฐาน ได้คะแนนเท่ากับ 89.97 คุณภาพระดับดีเยี่ยม 3.3) ผลการประเมินกระบวนการการจัดกิจกรรม รักการอ่าน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 คุณภาพระดับมาก 4 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ 4.1) ผลผลิตส่วนที่เป็นความสามารถในการอ่าน คะแนนหลังการทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 4.2) ผลผลิตส่วนที่เป็นความสามารถในการเรียนรู้จากการตอบปัญหาสารานุกรม คะแนนหลังการทดลองสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.3) ผลผลิต ส่วนที่เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวบยอด ด้านที่ 1 คะแนนเพิ่มขึ้น 4.21 ด้านที่ 2 คะแนนของโรงเรียนสระโพนทองมากกว่า 7.45 คะแนน รวมเฉลี่ย 2 ด้านเท่ากับ 5.88 คุณภาพระดับดีมาก 4.4) ผลผลิตส่วนที่เป็นความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้คุณภาพระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73

โพสต์โดย จรูญ พาเก่าน้อย : [25 ม.ค. 2556 เวลา 11:05 น.]
อ่าน [597] ไอพี : 101.51.199.183
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม