ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน นางทิพวรรณ ศรีตัมภะวา
ปีที่วิจัย พ.ศ. 2555
บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นี้มีความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ ได้แก่ 1) ประชากรที่ใช้การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมเรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 2 กลุ่ม รวม 67 คน จำแนกได้ดังนี้ 1.1)ประชากรที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสม ประกอบด้วย ก)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อำเภอสังขะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ซึ่งกำลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 2 ห้องเรียน 46 คน ข)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อำเภอสังขะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ซึ่งกำลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ห้องเรียน 21 คน 2) ประชากรที่ใช้ในการหาคุณภาพของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อำเภอสังขะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ซึ่งกำลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่เคยเรียน เนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาแล้ว จำนวน 1 ห้องเรียน 31 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาเป็นเอกสารรูปเล่มเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับการทดลอง 3 ขั้นในการวิจัยในครั้งนี้ จำแนกกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 1.1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้หาประสิทธิภาพของชุดสื่อประสมประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อำเภอสังขะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ซึ่งกำลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 1 ห้องเรียน 46 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ก) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อำเภอสังขะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ซึ่งกำลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ห้องเรียน 21 คนได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ข) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ อำเภอสังขะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ซึ่งกำลังเรียนภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่เคยเรียน เนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาแล้ว จำนวน 1 ห้องเรียน 31 คนโดยการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ระยะเวลาในการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 20 เดือนมกราคมพ.ศ. 2554 และ นำไปใช้สอนจริงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ใช้เวลาในการศึกษาจากชุดสื่อประสมจำนวน 10 ชุด จำนวน 20 ชั่วโมง ผู้รายงานใช้เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า 4 ชนิด คือ การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า 4 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดสื่อประสมเรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 แผน 20 คาบ ใช้เวลาสอนคาบละ 60 นาที โดยใช้สอน แผนละ 2 คาบ 2) ชุดสื่อประสม เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยชุดสื่อประสม จำนวน 10 ชุดดังนี้ชุดที่ 1พื้นฐาน Photoshop ชุดที่ 2 การสร้างภาพกราฟิกด้วยเครื่องมือ (1) ชุดที่ 3 การสร้างภาพกราฟิกด้วยเครื่องมือ (2) ชุดที่ 4 การสร้างภาพกราฟิกด้วยเครื่องมือ (3) ชุดที่ 5 การสร้างภาพกราฟิกด้วยเครื่องมือ (4)ชุดที่ 6 การสร้างภาพกราฟิกด้วยเครื่องมือ (5) ชุดที่ 7 การสร้างภาพกราฟิกด้วยเครื่องมือ (6)ชุดที่ 8 การสร้างภาพกราฟิกด้วยเครื่องมือ (7) ชุดที่ 9 การสร้างภาพกราฟิกด้วยเครื่องมือ (8) ชุดที่ 10 การสร้างภาพกราฟิกโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนซึ่งเป็นตัวเลือกชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดสื่อประสม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 15 ข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ระยะ คือระยะก่อนการวิจัย ระหว่างการวิจัย และหลังการวิจัย วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel ในการคำนวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ใช้วิธีการบรรยายและใช้ตารางประกอบ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดสื่อประสมเรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.46 / 81.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมเรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดสื่อประสมเรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลการประเมินโดยภายรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.704

โพสต์โดย เอก : [20 ม.ค. 2556 เวลา 11:26 น.]
อ่าน [646] ไอพี : 101.51.141.106
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม