ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ของนักเรียน

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน
โรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ผู้ประเมิน อ้อยใจ ทั่งสุวรรณ
ระยะเวลาการประเมินโครงการ พฤษภาคม 2554 - มีนาคม 2555

บทคัดย่อ

การรายงานในครั้งนี้เป็นการประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนวัดบางเตย ปีการศึกษา 2554 วัตถุประสงค์ในการประเมิน 1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี เป้าหมายและนโยบายของโรงเรียนสภาพชุมชนและสถานการณ์ทางสังคม 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับความพร้อมของการวางแผนการดำเนินโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามแผนและการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน และ4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และตัวชี้วัดคุณภาพด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การประเมินครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 74 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 โดยผู้ประเมินทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยเริ่มจากการกำหนดขนาดตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของ เครจซีและมอร์แกน ได้จำนวน 367 คน จากนั้นทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
3. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 367 คน ได้มาโดยการใช้วิธีการเช่นเดียวกับนักเรียน
รวมกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้จำนวน 808 คน
เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน วัดบางเตย ปีการศึกษา 2554 ดังนี้
1. ด้านสภาวะแวดล้อม กิจกรรม 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต 2) กิจกรรมธรรมดี ๆ ที่ห้องจริยะ 3) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ประจำวัน 4) กิจกรรมออมทรัพย์ในโรงเรียน และ5) กิจกรรมมารยาทไทย โดยภาพรวมมีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.40 =.58) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.39 =.34) กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.54 =.61) กิจกรรมธรรมดี ๆที่ห้องจริยะ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.50 =.72) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมประจำวัน มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.42 =.74) กิจกรรมออมทรัพย์ในโรงเรียน มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.17 =.32) และ กิจกรรมมารยาทไทย มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.31 =.32)
3. ด้านกระบวนการ ตามความเห็นของผู้บริหารและครู พบว่าในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก ( = 4.41 =.68) กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.44 =.65 ) กิจกรรมธรรมดี ๆ ที่ห้องจริยะ มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.41 =.67) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมประจำวัน มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.42 =.65) กิจกรรมออมทรัพย์ในโรงเรียน มีความเหมาะสม ในระดับมาก ( = 4.35 =.77) และกิจกรรมมารยาทไทยมีความเหมาะสม ในระดับมาก ( = 4.43 =.67)
4. ด้านกระบวนการ ตามความเห็นของนักเรียนพบว่าในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก ( = 4.30 S.D.=.59) กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.27 S.D.=.56) กิจกรรมธรรมดี ๆ ที่ห้องจริยะ มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.33 S.D.=.54) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมประจำวัน มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.26 S.D.=.61) กิจกรรมออมทรัพย์ในโรงเรียน มีความเหมาะสม ในระดับมาก ( = 4.31 S.D.=.64) และกิจกรรมมารยาทไทย มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.31 S.D.=.60)
5. ด้านผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 4.33 =.64) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้เป็นวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมโดยผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายธรรมะ รับฟังการบรรยายธรรม และการร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.39 =.71) ) วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมของ บ้าน /วัด และ โรงเรียน ในการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมและความรับผิดชอบทั้งที่บ้าน/วัด และโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.25 =.32) และวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) เพื่อให้ครู นักเรียนได้นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปขยายผลสู่คนใกล้ตัว ชุมชน และสังคม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.46 =.65)
6. ผลผลิตตามเป้าหมายและตัวชี้วัดคุณภาพด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ( = 4.2 3 =.71) โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสามัคคี ( = 4.57 =.61) ด้านความสะอาด ( = 4.50 =.74) ด้านความมีน้ำใจ ( = 4.47 =.71) ด้านความมีวินัย ( = 4.46 =.65) ด้านความประหยัด ( = 4.41 =.61) ด้านความขยัน ( = 4.33 =.76) ด้านความซื่อสัตย์ ( = 4.32 =.77) และด้านความสุภาพ ( = 4.29 =.85)
7. ผลผลิตตามเป้าหมายและตัวชี้วัดคุณภาพด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่าโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ( = 4.38 S.D.=.69) โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสามัคคี ( = 4.46 S.D.=.37) ด้านความสะอาด ( = 4.46 S.D.=.72) ด้านความมีน้ำใจ ( = 4.37 S.D.=.78) ด้านความมีวินัย ( = 4.31 S.D.=.67) ด้านความประหยัด ( = 4.31 S.D.=.67) ด้านความขยัน ( = 4.30 S.D.=.60) ด้านความซื่อสัตย์ ( = 4.27 S.D. =60) และด้านความสุภาพ ( = 4.13 S.D.=.41)
ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียน วัดบางเตย สรุปได้ว่า ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการและด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการในภาพรวมมีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการดำเนินโครงการและด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และผลผลิตตามเป้าหมายและตัวชี้วัดคุณภาพด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย kruronk : [19 ม.ค. 2556 เวลา 09:49 น.]
อ่าน [784] ไอพี : 115.87.86.120
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม