ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านคำที่ประสมสระเดี่ยว ในภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านคำที่ประสมสระเดี่ยว ในภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นางสาวกชกร เนียมท่าเสา
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จากปัญหา การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาภาษาไทย พบว่า ปีการศึกษา 2551 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 คน มีคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.33 และ ปีการศึกษา 2553 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 16 คน มีคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.33 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะอยู่ในระดับต่ำ ไม่เป็นที่น่าพอใจตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับร้อยละไม่เป็นที่น่าพอใจ เมื่อศึกษาในรายละเอียดของปัญหาดังกล่าว พบว่า นักเรียนมีปัญหาในเรื่องการอ่าน เขียนสะกดคำผิด ควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพราะว่าถ้าพื้นฐาน การเรียนในระดับต้นไม่ดีแล้ว จะเป็นผลให้การศึกษาในระดับชั้นอื่น ๆ ไม่ดีตามไปด้วย จากการสำรวจสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยได้ทำการสังเกต วิเคราะห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สะเรียง ด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นต้นว่า การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจแบบฝึกหัด การมอบหมายงาน และ การทดสอบ ย้อนหลัง 2 ปีที่เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า สภาพปัญหาการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย มีดังต่อไปนี้ 1) ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้านสติปัญญาของนักเรียน มีความแตกต่างกันมาก 2) นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนไม่สามารถรับรู้ประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย ที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะความยากง่ายของเนื้อหา หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่น่าสนใจ 3) นักเรียน ไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ที่ได้รับจากการเรียนกลุ่มทักษะภาษาไทยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ และ 4) นักเรียนอ่านผิดและเขียนผิด การนำคำไปใช้ผิดความหมาย ส่วนมากเป็นคำที่นักเรียนต้องใช้ในชีวิตประจำวันและ จากประสบการณ์ของนักเรียน
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาทักษะการอ่าน การออกเสียงไม่ชัด จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการเขียนตามมาโดยนักเรียนจะเขียนตามคำที่อ่าน สระเดี่ยวทั้ง 10 สระนี้เป็นสระเริ่มแรกในการฝึกอ่านการออกเสียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชาวไทยภูเขาที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาในการสื่อสาร สระทั้ง 10 สระมีเสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงของภาษาชนเผ่าอยู่มาก จากการวัดผลประเมินผลระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ลดลง ผู้ศึกษาจึงมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาจะจัดให้แก่ผู้เรียนจะเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการสร้างหนังสือเสริมทักษะการอ่านคำที่ประสมสระเดี่ยว เนื่องจากว่าหนังสือเสริมทักษะการอ่านนี้ สามารถแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นกว่าการเรียนปกติซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มะลิ อาจวิชัย (2540 : บทคัดย่อ) และหนังสือเสริมทักษะการอ่าน มีประโยชน์ ต่อการพัฒนาทักษะทางภาษา เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาดีขึ้น สามารถจำเนื้อหาได้ดีขึ้น ดังนั้น การสร้างหนังสือเสริมทักษะการอ่าน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน จะช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมทักษะการอ่านคำที่ประสมสระเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคำที่ประสมสระเดี่ยว ในภาษาไทย ของนักเรียนกลุ่มประชากร
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มประชากร ที่มีต่อการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านสระเดี่ยวที่ผู้ศึกษาสร้าง
ขอบเขตการศึกษา
ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 14 คน
สรุปผล
1. ประสิทธิภาพของการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านคำที่ประสมสระเดี่ยว จากการทำแบบทดสอบระหว่างเรียนทั้ง 10 ชุด ทุกชุดมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป และคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนแต่ละชุดได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป แสดงว่า หนังสือเสริมทักษะการอ่านคำที่ประสมสระเดี่ยว มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่กำหนดไว้ โดยผลการคำนวณปรากฏได้ค่าเฉลี่ย E1/E2 เท่ากับ 86.36/82.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ แสดงว่าหนังสือเสริมทักษะการอ่านคำที่ประสมสระเดี่ยว ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านคำที่ประสมสระเดี่ยว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านคำที่ประสมสระเดี่ยว ก่อนเรียนได้คะแนน 111 คะแนน และ หลังเรียนได้คะแนน 230 คะแนน มีความก้าวหน้าเฉลี่ย 8.50 คิดเป็นร้อยละ 28.33 แสดงให้เห็นว่าหนังสือเสริมทักษะการอ่านคำที่ประสมสระเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือเสริมทักษะการอ่านคำที่ประสมสระเดี่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 16 ข้อ และมีความพึงพอใจระดับมาก 1 ข้อ โดยรายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ได้รู้คำศัพท์และสำนวนมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 รองลงมาคือ ตัวหนังสือชัดเจนอ่านง่าย เนื้อเรื่องให้ความรู้ที่แปลกใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และภาพหน้าปกดึงดูดความสนใจ ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เรียนอย่างมีความสุขมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71

โพสต์โดย dao : [18 ม.ค. 2556 เวลา 20:07 น.]
อ่าน [759] ไอพี : 110.49.224.46
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม