ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home

นายสมพร ทิศเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home In School ปีการศึกษา 2553 – 2554 (2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home In School ปีการศึกษา 2553 – 2554 (3) เพื่อประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home In School ปีการศึกษา 2553 – 2554 และ (4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home In School ปีการศึกษา 2553 - 2554
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ประกอบด้วย นักเรียนปีการศึกษา 2553 จำนวน 265 คน ปีการศึกษา 2554 จำนวน 269 คน ครู ปีการศึกษา 2553 จำนวน 56 คน และปีการศึกษา 2554 จำนวน 56 คน ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2553 จำนวน 265 คน และปีการศึกษา 2554 จำนวน 269 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 จำนวน 13 คน และปีการศึกษา 2554 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ และรวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบสอบถามการประเมินสภาพแวดล้อมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home in School ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 (2) แบบสอบถามการประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home in School ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 (3) แบบสอบถามการประเมินกระบวนการ โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home in School ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 (4) แบบสอบถามประเมินผลผลิตคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (5) แบบสอบถามประเมินการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home in School ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 (6) แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home in School ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .88 – 1 (7) แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล และ (8) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home In School ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับมากที่สุด (2) ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home In School ตามความคิดเห็นของครู ปีการศึกษา 2553 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ ปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับมากที่สุด (3) ผลการประเมินด้านกระบวนการ การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home In School ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2553 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับมากที่สุด (4) ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home In School ปีการศึกษา 2553 - 2554 ด้านผลผลิต การดำเนินโครงการปรากฏผล ดังนี้ (4.1) ผลการประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับมากที่สุด (4.2) ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2553 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับมากที่สุด (4.3) ผลการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2554 ปรับลดลงจาก ปีการศึกษา 2553 ร้อยละ 12.1 (4.4) ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับ ดีมาก และปีการศึกษา 2554 มีผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม (4.5) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยใช้กลยุทธ์ Home In School ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย สมพร : [9 ม.ค. 2556 เวลา 01:53 น.]
อ่าน [679] ไอพี : 113.53.254.203
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม