ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถม

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดตัวประกอบของจำนวนนับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย นางสาวกัญจน์ณิชา ชาวเรือ
สังกัด โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ทำ 2553-2555

บทคัดย่อ

คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์
เป็นเครื่องมือที่นำความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
เป็นพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัยทุกประเภทและเป็นที่ยอมรับกันว่า คณิตศาสตร์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด
ในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ เพราะคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้สามารถคิดอย่าง
เป็นระบบ มีเหตุผลและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันปัญหาที่พบเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีหลายประเด็น เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ นักเรียนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์และขาดความสนใจในกิจกรรม นักเรียนไม่สามารถเรียบเรียงความคิดหรือบรรยาย
ขั้นตอนวิธีการทางคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ มีสาเหตุมาจากหลายประการ ดังที่กระทรวงศึกษาธิการได้สังเคราะห์สภาพปัญหาดังกล่าว พบว่าสาเหตุที่สำคัญคือครูขาดเทคนิคการสอน
การสอนของครูไม่เอื้ออำนวยให้นักเรียนเกิดความคิดอย่างมีเหตุผล มีระบบตามกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น
จากสภาพปัญหาในข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้สำรวจสภาพปัญหาของนักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ พบว่า เนื้อหาที่นักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจคือเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ จึงมีความสนใจที่จะสร้างและพัฒนา
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 4 ชนิด ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ดังนี้
การออกแบบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ให้ยึดหลักการการออกแบบในรูปแบบ Backward Design ซึ่งเป็นการออกแบบที่มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานตัวชี้วัด
ค่อนข้างชัดเจน โดยยึดเอาผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัด
เป็นตัวตั้ง เริ่มจากการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ก่อน แล้วจึงกำหนดชิ้นงานที่ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลงาน
ให้สอดคล้องกันตามลำดับ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนควรทราบหลักการและเทคนิควิธีการในการ
คิดคำนวณ เกิดความคิดรวบยอด สามารถหาตัวประกอบ ตัวประกอบเฉพาะ การแยกตัวประกอบ
ตัวหารร่วมมาก และตัวคูณร่วมน้อยได้ ผ่านการนำเสนอความรู้ให้ผู้เรียนด้วยวิธีที่ง่าย ให้มีการเสนอเนื้อหาจากง่ายไปยากสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งต้องคำนึงถึงความสอดคล้องของเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ
โดยแบบทดสอบตามความเหมาะสม ตามวัยและความสามารถของผู้เรียน การออกแบบข้อความ
ต้องเป็นตัวอักษรแบบมาตราฐาน มีสีเข้ม มีความชัดเจน ใช้ภาพประกอบที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา การจัดวางภาพประกอบต้องก่อให้เกิดความน่าสนใจ สวยงาม เหมาะสมกับจิตวิทยาการเรียนรู้ การใช้คำถามหรือคำสั่งในใบงาน ต้องเป็นข้อความที่สั้นกระชับ ได้ใจความ และกำหนดเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมที่นำเสนอแก่ผู้เรียน
2. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.76/84.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 75/75
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.79288 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 79.29 ซึ่งแสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากก่อนเรียน ร้อยละ 79.29
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชุดตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจ 3 ลำดับแรก คือ การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามลำดับเนื้อหาและความยากง่าย การจัดการเรียนรู้น่าสนใจ และการจัดการเรียนรู้เข้าใจง่าย
โดยสรุป แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถทำให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้เรียนในระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถเป็น
แนวทางในการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาและระดับชั้นอื่น ๆ ได้

โพสต์โดย luxzamun : [6 ม.ค. 2556 เวลา 13:45 น.]
อ่าน [736] ไอพี : 1.2.224.17
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม