ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลงานวิชาการ บทคัดย่อ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแ

ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่จะเรา
วิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ชื่อผู้ศึกษา นางสาวลาวัลย์ เกติมา
ปีที่ศึกษา 2555

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 8 คน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในเขตพื้นที่บริการ จำนวนหมู่บ้านละ 8 คน รวม 104 คน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ปีการศึกษา 2555 จำนวน 467 คน รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 579 คน แต่การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 238 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยเปรียบเทียบจากตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie & D.W.Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง จำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน คือตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และประเภทตัวแทนของชุมชน เป็นคำถามลักษณะปลายปิด ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน แม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้าน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ และด้านการประเมินผล เป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นคำถามปลายเปิด
สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือสถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)
ผลการศึกษา พบว่า
1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอ แม่ระมาด จังหวัดตาก จำแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 133 คน ร้อยละ 55.88 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 102 คน ร้อยละ 42.86 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 83 คน ร้อยละ 34.87 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 98 คน ร้อยละ 41.18 ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 150 คน ร้อยละ 63.03 ประเภทตัวแทนของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 149 ร้อยละ 62.61
2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีผลการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ
2.1 ด้านการวางแผน โดยในภาพรวมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษา ด้านการวางแผน ในระดับมาก
2.2 ด้านการประสานงาน โดยในภาพรวมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา ด้านการประสานงาน ในระดับมาก
2.3 ด้านการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ โดยในภาพรวมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา ด้าน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ ในระดับมาก
2.4 ด้านการประเมินผล โดยในภาพรวมของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา การจัดการศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา ด้านการประเมินผล ในระดับมาก
3. สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณของสถานศึกษามี ไม่เพียงพอและล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงาน/โครงการบางส่วนใช้งบประมาณไม่ตรงกับแผนงาน และโรงเรียนมีภาระในการสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน โดยต้องการให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ผู้ปกครองสนับสนุนให้บุตรหลานศึกษาต่อ มีอาชีพเสริมและโบราณสถาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ที่สามารถจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกได้ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา โดยโรงเรียนสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาจากองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ตามความจำเป็น และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จากรายได้ที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน

โพสต์โดย ลาวัลย์ : [5 ม.ค. 2556 เวลา 13:49 น.]
อ่าน [751] ไอพี : 110.49.248.108
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม