ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• กลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน วังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีน

ชื่อเรื่อง กลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย พรณิชา ชาตะพันธุ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของครอบครัวต่อเดือน และศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นครูผู้สอนและบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 26 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ส่วนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 324 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Sampling) รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 229 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 55 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .9287 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังต่อไปนี้
1. การศึกษากลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ พบว่า โดยรวม ตามความคิดเห็นคณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกกลยุทธ์
2. การเปรียบเทียบกลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐาน ดังนี้
2.1 จำแนกตามเพศ พบว่า คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลยุทธ์อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
2.2 จำแนกตามอายุ พบว่า คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายกลยุทธ์ไม่แตกต่างกัน
2.3 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่ 3, กลยุทธ์ที่ 4, กลยุทธ์ที่ 5, กลยุทธ์ที่ 6 และกลยุทธ์ที่ 7 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลยุทธ์อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
2.4 จำแนกตามอาชีพ พบว่า คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่ 1, กลยุทธ์ที่ 2, กลยุทธ์ที่ 3, กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 5 และกลยุทธ์ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนกลยุทธ์อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
2.5 จำแนกตามรายได้ของครอบครัวต่อเดือน พบว่า คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่ 1, กลยุทธ์ที่ 2, กลยุทธ์ที่ 3 และกลยุทธ์ที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนกลยุทธ์อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอนี่สำคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญและยอมรับว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน ให้ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนชุมชน มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ และประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย nun : [4 ม.ค. 2556 เวลา 15:36 น.]
อ่าน [782] ไอพี : 171.7.103.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม