ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

บทคัดย่อ
รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ภายใต้กรอบแนวคิดรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม และกรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ ครูที่ปรึกษา โดยมีสาระสำคัญครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ปีการศึกษา 2554 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ตามกรอบแนวคิดรูปแบบการประเมิน CIPP Model ใน (1) ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (2) ด้านปัจจัยป้อนหรือ นำเข้า (3) ด้านกระบวนการ (4) ด้านผลผลิต และตามกรอบการดำเนินงานของครูที่ปรึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ (1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) ด้านการคัดกรองนักเรียน (3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน (4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (5) ด้านการส่งต่อ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 80 คน นักเรียน จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ โดยแบบสอบถามฉบับที่ 1 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .19 - .88 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .906 และแบบสอบถามฉบับที่ 2 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .20 - .88 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .959 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคำตอบในการศึกษาค้นคว้าใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้และการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ( ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการประเมินโครงการ พบว่า
1. รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่-สามัคคี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model สรุปผลโดยรวมอยู่ในระดับมากและสรุปเป็นรายด้านปรากฏผล ดังนี้
1.1 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่าการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ตามความคิดเห็นของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50) ผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงมีความเหมาะสมที่จะดำเนินโครงการ
1.2 ด้านปัจจัยป้อนหรือปัจจัยนำเข้า ผลการศึกษาพบว่าการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ตามความคิดเห็นของคณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร และวิธีการดำเนินงานตามโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.81 )
1.3 ด้านกระบวนการ ผลการศึกษาพบว่าการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ตามความคิดเห็นของคณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองเกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.22 )
1.4 ด้านผลผลิต ผลการศึกษาพบว่าการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ตามความคิดเห็นของคณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน เกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.39 ) อยู่อันดับที่ 2 ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ตามความคิดเห็นของคณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน พบว่า ครูมีภาระงานมาก ทั้งงานประจำและ งานพิเศษ จำนวนห้องปฏิบัติกิจกรรมไม่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ งบประมาณน้อย และบุคลากรมีไม่เพียงพอ
3. การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โดยใช้กรอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา สรุปผลโดยรวมอยู่ในระดับมากและสรุปผลรายด้าน ดังนี้
3.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ผลการศึกษาพบว่า โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และข้อคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การบันทึกระเบียนสะสม (ปพ.8) และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
3.2 เพื่อทำการคัดกรอง ผลการศึกษาพบว่า โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และข้อคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การวางแผนการคัดกรองนักเรียน
3.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และข้อคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมโฮมรูม เกิดประโยชน์กับนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
3.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ผลการศึกษาพบว่า โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน
3.5 ด้านการส่งต่อ ผลการศึกษาพบว่า โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การจัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
4. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่-สามัคคี ในแต่ละด้านสรุป ได้ดังนี้
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ข้อเสนอแนะ ครูควรทำงานเป็นทีมและมีระบบในการทำงานที่สมบูรณ์ ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเข้าใจในการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
ด้านการคัดกรองนักเรียน ข้อเสนอแนะ ควรมีผลสรุปการคัดกรองที่เป็นระบบและ มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมทุกด้าน
ด้านการส่งเสริมนักเรียน ข้อเสนอแนะ ครูผู้สอนควรส่งเสริมนักเรียนให้ทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการแนะแนวเพิ่มมากขึ้น ควรพัฒนาดำเนินการเชิงระบบ PDCA ควรมีการจัดกิจกรรมตามความต้องการของนักเรียน ควรมีโครงสร้างการบริหารงานแนะแนวที่ชัดเจนเป็นระบบ
ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะ ควรให้ความรู้แก่ครูเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านการส่งต่อนักเรียน ข้อเสนอแนะ ควรหาเทคนิควิธีการในการช่วยเหลือและส่งต่ออย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น


โพสต์โดย น้อยหน่า : [1 ม.ค. 2556 เวลา 18:17 น.]
อ่าน [792] ไอพี : 182.53.155.181
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม