ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อ งานวิจัยประเมินโครงการของนายสมหมาย เรืองรัตน์

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้วิจัย : นายสมหมาย เรืองรัตน์
โรงเรียน : โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
ปีการวิจัย : 2554

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ โดยใช้รูปแบบของ CPO ใน 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ด้านกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างดำเนินการของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร-ครู จำนวน 25 คน นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) จำนวน 272 คนและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 272 คน รวมทั้งสิ้น 569 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหาร- ครู สอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ จำนวน 65 ข้อ ฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และผู้ปกครองนักเรียน สอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ด้านผลผลิต จำนวน 11 ข้อ และฉบับที่ 3 สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ จำนวน 25 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ ได้ดังนี้
1.1 ความต้องการจำเป็นของโครงการ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ทะเลาะวิวาทกัน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนมีพฤติกรรมทำผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีพฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่ดี อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนไม่สนใจเรียนในห้องเรียนหรือขาดเรียนบ่อย อยู่ในระดับมาก
1.2 ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีความรู้ความเข้าใจวิธีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ท่านได้รับความรู้และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก และโรงเรียนจัดประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่ท่านและผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของท่านเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รองลงมา คือ มีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีการปฏิบัติงานถูกต้องชัดเจน และมีขอบเขตเวลาในการปฏิบัติงานที่แน่นอน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน
1.4 ความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินงาน โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีข้อมูล เอกสาร และเครื่องมือในการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ จำนวนครูเพียงพอต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก และมีสถานที่จัดเก็บมีข้อมูล เอกสาร และเครื่องมือในการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ครูมีความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน อยู่ในระดับมาก
2. กระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ ได้ดังนี้
2.1 กิจกรรมการดำเนินโครงการ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของนักเรียนเป็นรายบุคคลและการจัดเก็บข้อมูลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนมีการวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลนักเรียนร่วมกันเพื่อดำเนินการส่งต่อ อยู่ในระดับมาก
2.2 ช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด รองลงมา คือ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการจัดกิจกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามปฏิทินที่กำหนด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการรายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด
3. ผลผลิตของโครงการ โดยรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา รองลงมา คือ นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และนักเรียนมีจิตใจเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนรู้จักใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองตามแบบ (SDQ) และความฉลาดทางอารมณ์ EQ รองลงมา คือ ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมประชุมชั้นเรียน(Classroom meeting) กับครูที่ปรึกษา และนักเรียนได้รับทราบการรายงานผลด้านการเรียนจากครู
ที่ปรึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนได้รับการส่งเสริมจากครูที่ปรึกษาให้เล่นดนตรี กีฬา หรือเข้ากลุ่มที่นักเรียนสนใจหรืความถนัด

โพสต์โดย เธียร : [7 ธ.ค. 2555 เวลา 12:32 น.]
อ่าน [921] ไอพี : 203.172.168.33
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม