ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• [บทความเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

บทความทางวิชาการ
...เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้...
โดย ครูพิสมัย พูลเจริญ
///////////////////////

สวัสดีค่ะ.... เพื่อนครูทุกคน วันนี้มีตัวอย่างเกร็ดความรู้เล็ก น้อยๆ นำมาฝาก เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประกอบนวัตกรรมค่ะ

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช เวลา 22 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 พืชมีดอกและพืชไม่มีดอก เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 ภาคเรียนที่ 1

1. สาระสำคัญ
พืชมีดอก หมายถึง พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกให้เห็น พืชดอก จัดเป็นพืชชั้นสูงที่มีอวัยวะต่างๆ ครบสมบูรณ์ คือ ราก ลำต้น ใบ ตา ดอกและเมล็ดมีไว้ เพื่อสำหรับขยายพันธุ์ พืชดอกมีอยู่ทั่วไปหลายชนิด มีทั้งที่อยู่บนบกและอยู่ในน้ำ
พืชไม่มีดอก คือ พืชชนิดหนึ่งที่ไม่มีดอก ไม่สามารถสืบพันธุ์โดยใช้เมล็ด แต่พืชไม่มีดอกจะใช้การผสมพันธุ์โดยแบ่งเซลล์ การแตกหน่อ และการใช้ สปอร์ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ตะไคร่ เป็นต้น พืชไม่มีดอกจะเป็นพืชชั้นต่ำ เป็นพืชที่มีส่วนประกอบ ไม่ครบถ้วนเหมือนกับพืชดอก

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกได้
2. สรุปเกี่ยวกับพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกได้
3. ยกตัวอย่างของพืชมีดอกและดอกไร้ดอกได้อย่างน้อย 3 ชนิด
4. อธิบายเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกได้


3. สาระการเรียนรู้
1. พืชมีดอก
2. พืชไม่มีดอก

4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ขั้นปลุกเร้าความสนใจ
4.1.1 ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่องที่เรียนผ่านมาแล้ว แล้วถามนักเรียนว่า ดอกไม้ที่ชอบมีดอกไม้ชนิดใดบ้าง
4.1.2 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

. 4.2 ขั้นสำรวจและแสวงหาคำตอบ
4.2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน
4.2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มรับเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช เล่ม 5 พืชมีดอกและพืชไม่มีดอก โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามคำชี้แจงในเอกสารประกอบการเรียนทุกกิจกรรม ยกเว้น การทำแบบทดสอบหลังเรียน
4.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
4.3.1 หลังจากนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการเรียนฯ และทำกิจกรรมที่ 5.1 และ 5.2 เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่ม ๆ ละ 1 คน ไม่ซ้ำคนเดิมเพื่อนำเสนอพร้อยกตัวอย่างพืขมีดอกและพืชไม่มีดอก
4.4 ขั้นขยายความรู้ / มโนทัศน์
ครูพูดถึง “ดอกไม้วันแม่คือดอกอะไร” ให้นักเรียนฟังเพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของพืช
4.5 ขั้นประเมิน
4.5.1 นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียนได้ถูกต้องตรงประเด็น เห็นคุณค่าของพืชและสัตว์ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
4.5.2 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ในเอกสารประกอบการเรียนฯ เมื่อทำเสร็จแล้ว ส่งเอกสารประกอบการเรียนฯ ฉบับดังกล่าวคืนคุณครู

5. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
5.1 ดอกกุหลาบ /ดอกมะลิ /ใบเฟรินส์
5.2 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช เล่ม 5 พืชมีดอกและพืชไม่มีดอก

6. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่วัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน
ด้านความรู้ (K) 1. ตรวจกิจกรรม ที่ 5.1 และ 5.2
2. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน ในเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช เล่ม 5 พืชมีดอกและพืชไม่มีดอก 1. กิจกรรม ที่ 5.1 และ 5.2
2. แบบทดสอบ ก่อนเรียน–หลังเรียน ในเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช เล่ม 5 พืชมีดอกและพืชไม่มีดอก ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80
ด้านทักษะกระบวนการ (P) สังเกตทักษะการคิดพื้นฐาน แบบสังเกตทักษะ การคิดพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80
ด้านเจตคติ (A) สังเกตพฤติกรรม การเรียนของนักเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80

ความคิดเห็นของผู้บริหาร
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ...............................................
( นายจำลอง นามบุญลือ )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

ปัญหา / อุปสรรค................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
แนวทางแก้ไข....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ...............................................
(นางพิสมัย พูลเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

โพสต์โดย ติ๋ว : [5 ธ.ค. 2555 เวลา 16:02 น.]
อ่าน [682] ไอพี : 223.206.17.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม