ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E)

เรื่อง รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E)
โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว32241
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
ผู้ศึกษา นางมุทิตา พูนวิเชียร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สถานศึกษา โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
ปีการศึกษา 2555
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว32241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้จากดัชนีประสิทธิผลที่ผ่านการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว32241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว32241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว32241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
กลุ่มประชากรในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดงบังพิสัย
นวการนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 90 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนดงบังพิสัย
นวการนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
จำนวน 31 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว32241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก จำนวน 15 แผน 2) บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว32241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก จำนวน 15 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว32241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว32241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก จำนวน 24 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาชีววิทยา
รหัสวิชา ว32241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ระบบประสาท
และอวัยวะรับความรู้สึก ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 คำนวณจากสูตร E1/E2 การวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผล (The Effective Index) โดยการเปรียบเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนที่ได้จากคะแนนสอบหลังเรียนและคะแนนเต็มหรือคะแนนสูงสุดกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์โดยการหาค่า t-test (Dependent) แบบวัดความพึงพอใจไปให้ผู้เรียนประเมิน
เมื่อผ่านการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) โดยใช้บทเรียนรายวิชารายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว32241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (rcc)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว32241
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น 15 เล่ม มีค่าเท่ากับ ที่ทำการทดลองรายกลุ่ม จำนวน 10 คน มีค่าเท่ากับ 81.13/81.25 และทดลองภาคสนาม จำนวน 25 คน มีค่าเท่ากับ 83.01/83.00 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ความรู้ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6804 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.04
3. พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจ ที่ผ่านการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว32241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย aey : [4 ธ.ค. 2555 เวลา 05:48 น.]
อ่าน [833] ไอพี : 122.155.42.243
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม