ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ LMS เรื่อง การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author รายวิชาคอมพิ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ LMS เรื่อง การสร้าง E-Book
ด้วยโปรแกรม Desktop Author รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย นางศิริจรรยา ศิวิรัตน์
ปีที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
สถานศึกษา โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

บทคัดย่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ สมัยใหม่ที่ครูผู้สอนสามารถนำมาพัฒนางานการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยการถ่ายทอดความรู้สาระต่าง ๆ ผ่านบทเรียนออนไลน์
ได้เต็มศักยภาพนักเรียนตรงกับเป้าหมายการจัดการศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัย คือ
1) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ LMS เรื่อง การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม
Desktop Author รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ LMS
เรื่องการสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล ของบทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ LMS เรื่องการสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ LMS เรื่อง การสร้าง
E-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 37 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ LMS เรื่อง การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 50 ข้อ มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.42 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 – 0.64 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.906 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ LMS เรื่อง การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบ t – test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. บทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ LMS เรื่อง การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.65/92.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
ผ่านระบบ LMS เรื่อง การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author รายวิชาคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของบทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ LMS เรื่อง การสร้าง
E-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.8557 นั่นแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ 85.57
4. นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ LMS เรื่องการสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยสรุปบทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ LMS เรื่อง การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการตรวจสอบทางสถิติว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย prow : [30 ต.ค. 2555 เวลา 14:43 น.]
อ่าน [923] ไอพี : 203.172.219.33
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม