ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจในการเรียนรู้

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ให้เป็นคนดี
คนเก่งและมีความสุข และมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผู้เรียนค้นพบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 32 คน โรงเรียนสองครพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งโรงเรียนได้จัดห้องเรียน


เป็นแบบคละความสามารถของนักเรียนที่มีความสามารถการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อนในห้องเดียวกัน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน จำนวน 7 แผน รวม 14 ชั่วโมง เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 เล่ม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 70 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบสมมติฐานใช้ t – test (Dependent Sample) ผลการศึกษาพบว่า
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.03/85.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
สมองเป็นฐานร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.7042 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70.42
3. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.42 และผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเอกสารประกอบการเรียนการสอนจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย อารีย์ คำหล้า : [29 ต.ค. 2555 เวลา 13:20 น.]
อ่าน [731] ไอพี : 49.0.111.203
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม