ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลของโรงเรียนบ้านปางส้าน สังกัดสำนักงานเขต

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานการประเมินโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลของโรงเรียนบ้านปางส้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม(CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ เพื่อประเมินความสอดคล้องของบริบทสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนและชุมชน เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น เกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและวิธีการตามโครงการ เพื่อประเมินกระบวนการ เกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล เพื่อประเมินผลผลิต เกี่ยวกับความ สอดคล้องของผลการดำเนินโครงการกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 41 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 4 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 15 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ไม่รวมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้แทนครู) จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการประเมิน
1. ผลการประเมินด้านบริบท ของโครงการ โดยภาพรวมมีความสอดคล้อง และเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายการตัวชี้วัด พบว่า บริบทด้านความต้องการและจำเป็นของโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ และด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการ
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม และความเพียงพออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายการตัวชี้วัด พบว่า ความชัดเจนมีคุณภาพของเอกสารหลักสูตร คู่มือครู ความเพียงพอของเอกสารหลักสูตร คู่มือครู และความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ชมรายการสอนทางไกลในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน รองลงมา คือ ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนการสอนกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน ความเหมาะสมของระยะเวลาออกอากาศกับสภาพโรงเรียน และความรู้ความสามารถของศึกษานิเทศก์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนปัจจัยนำเข้าด้านประสิทธิภาพในการนิเทศติดตามกำกับกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการของศึกษานิเทศก์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการตามตัวชี้วัดกระบวนการดำเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ(PDCA)โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายการตัวชี้วัด พบว่า การวางแผนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด)รองลงมา คือ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนและ การปรับปรุงแก้ไขตามลำดับ
ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ตามตัวชี้วัด ความมีประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ความเหมาะสมของการอธิบายเพิ่มเติมกรณีนักเรียนยังไม่เข้าใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การเอาใจใส่ของครูในการตรวจแบบฝึกหัดตามบทเรียนจากรายการโทรทัศน์ ส่วน ความเหมาะสมด้านความยากง่ายของแบบฝึกหัด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการตัวชี้วัด มีผลการประเมินดังนี้
4.1 ผลการประเมินด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4.2 ผลการประเมินด้านการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4.3 ผลการประเมินด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4.4 ผลการประเมินด้านการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียนโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
4.5 ผลการประเมินด้านผลที่เกิดจากการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมกับผู้เรียนด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
จากผลการประเมิน พบว่า โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลของโรงเรียนบ้านปางส้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน ทั้งด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้ ดังนี้
1. โรงเรียนควรกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษารวมถึงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องของครู นักเรียน และชุมชน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
2. โรงเรียนควรสนับสนุนปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการด้านประสิทธิภาพในการนิเทศติดตามกำกับกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการของศึกษานิเทศก์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยการชี้แจงและสร้างความประสานความร่วมมือกับศึกษานิเทศก์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาถึงแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส่งผลให้การดำเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจ คือ กระบวนการบริหารจัดการโดยประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ(PDCA) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ ดังนั้น จึงควรส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานโดยประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ(PDCA) ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ และงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ครูทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานของครูแล้วยังเกิดประโยชน์ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
4. การใช้รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล โรงเรียนควรเชื่อมโยงและบูรณาการการให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้น ครูจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและส่งผลทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของตนอย่างสูงสุด
5. ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในลักษณะเดียวกันเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษา ออกแบบการวิจัยตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการนี้ในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ควรประเมินผลกระทบของโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านปางส้าน ต่อไป.
3. ควรมีการประเมินโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย เช่น รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย(Objective Based Model) ของไทเลอร์(Ralph W.Tyler) และครอนบาค(Lec J.Cronbach) เป็นต้น เพื่อเป็นการเปรียบเทียบและยืนยันผลการศึกษา

โพสต์โดย นายภาคภูมิ ไชยยศ : [28 ต.ค. 2555 เวลา 12:08 น.]
อ่าน [1797] ไอพี : 118.172.252.30
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม