ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนขุนห้วยบ้าน

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ผู้เขียน : นายวัลลภ โตวรานนท์
ประเภทสารนิพนธ์ : งานวิจัย (ผลงานทางวิชาการ)

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อศึกษาผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๒. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จำแนกตามการดำเนินงาน และ ตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่

วิธีการดำเนินงานวิจัย
๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะครูโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง จำนวน ๖ คน นักเรียนโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง (ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖) จำนวน๑๖๑ คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่งจำนวน ๗ คน และ ผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ และระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ๖ ) จำนวน ๑๖๑ คน รวม ๓๓๕ คน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะครูโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง จำนวน ๖ คน นักเรียนโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง ช่วงชั้นที่ ๒ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ) จำนวน ๔๘ คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง จำนวน ๗ คน และ ผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑,๒ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) จำนวน ๑๑๗ คน โดยได้มาจาก วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie&Morgan,๑๙๗๐, pp. ๖๐๘-๖๐๙) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย รวม๑๗๘ คน

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น ๒ ตอน
ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ ๒ สอบถามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
แบบสอบถามตอนที่ ๒ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale)
มีข้อคำถามจำนวน ๕๖ ข้อโดยมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกตอบแบบสอบถามแต่ละข้อ ๕ ระดับ
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล
๑๒๓๔๕๖๗๘ ๓.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
๓.๒ การรวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกก่อนดำเนินโครงการ ได้เก็บรวบรวบข้อมูลไว้ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔ ช่วงที่สองหลังดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
๓.๓ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์และสรุปผล

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔สรุปได้ดังนี้
ตอนที่ ๑ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่พบว่า เป็นคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๓ คน เป็นผู้ปกครองและนักเรียน๑๖๕ คน
ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ใน ๘ ด้านก่อนดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ รองลงมา ได้แก่ ด้านความสามัคคี และระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านความขยัน หลังดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านความมีวินัย รองลงมา ได้แก่ ด้านความประหยัด และระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์
ตอนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จำแนกตามการดำเนินการและตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่
๑. ผลการเปรียบเทียบผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จำแนกตามตัวแปรการดำเนินการ ในภาพรวมพบว่า ก่อนการดำเนินการและหลังการการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และเมื่อพิจารณารายด้านทั้ง ๘ ด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ทั้ง ๘ ด้าน
๒. ผลการเปรียบเทียบผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จำแนกตามตัวแปรตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านทั้ง ๘ ด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จำนวน ๑ ด้านและไม่แตกต่างกัน จำนวน ๗ ด้าน

โพสต์โดย คนกันดาร : [27 ก.ย. 2555 เวลา 09:41 น.]
อ่าน [654] ไอพี : 10.250.16.10, 203.17
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม