ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ อ.รพีพร พรมสิทธิ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชน่ารู้สัตว์น่่า
ศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้รายงาน นางสาวรพีพร พรมสิทธิ์
ปีพิมพ์ 2555

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชน่ารู้สัตว์น่าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชน่ารู้สัตว์น่าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังจากการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชน่ารู้สัตว์น่าศึกษา กับเกณฑ์ผ่านร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชน่ารู้สัตว์น่าศึกษา 4) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านหิน หลังจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชน่ารู้สัตว์น่าศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 17 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และนักเรียนคละความสามารถกัน คือ เก่ง ปานกลางและอ่อน (เนื่องจากมีนักเรียนเพียง 1 ห้องเท่านั้น ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มและสมาชิก ทุกคนในห้องได้รับการสุ่ม) วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยการทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental Design) แบบที่มีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชน่ารู้สัตว์น่าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ อย่างละ 1 ฉบับ มีค่าระดับความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอำนาจจำแนก รายข้อ (B) อยู่ระหว่าง 0.31 -0.77 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( rcc) เท่ากับ 0.98 4) แบบประเมิน วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.56 - 0.78 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การทดสอบสมมติฐานใช้ t -test แบบ (One Sample) และตามวิธีของวิลคอกซอน (Wilcoxon Signed Ranks Test)

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1.ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา
ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชน่ารู้สัตว์น่าศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 87.55 /85.88 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่าร้อยเกณฑ์ละ 80 (เป้าหมายที่กำหนด)
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 30241 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชน่ารู้สัตว์น่าศึกษา มีความคงทนในการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากทดสอบหลังเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ
โพสต์โดย weaw : [26 ก.ย. 2555 เวลา 22:40 น.]
อ่าน [762] ไอพี : 101.51.37.220
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม