ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายบรรดิษฐ์ สืบเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทิพย์เนตร

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านทิพย์เนตร
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 2
ผู้พัฒนา นายบรรดิษฐ์ สืบเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทิพย์เนตร
ปีที่พิมพ์ 2555

บทคัดย่อ
การพัฒนาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านทิพย์เนตร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (2) เพื่อประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านทิพย์เนตร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (3) เพื่อศึกษาผลจากการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านทิพย์เนตร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ดำเนินการตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ดำเนินการเป็น 2 วงรอบ (Spiral) แต่ละวงรอบประกอบด้วย กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) นำเอาแนวคิดของ Kemmis และMctaggart ดำเนินการ วงรอบ 2 วงรอบ แต่ละวงรอบมี 4 ขั้น ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) ขั้นที่ 2 การปฏิบัติ (Action) ขั้นที่ 3 การสังเกต ติดตามประเมินผล ตรวจสอบ (Observation) ขั้นที่ 4 การสะท้อนผลการพัฒนา การปรับปรุงแก้ไข (Reflection) กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการมีส่วนร่วม และการนิเทศ กำกับและติดตาม กลุ่มผู้ร่วมพัฒนา (Research Participants) จำนวน 27 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) จำนวน 37 คน ได้มาโดยการเลือก แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 3.1 แบบสังเกต จำนวน 2 ฉบับ 3.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำนวน 4 ฉบับ 3.3 แบบประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 1 ฉบับ
3.4 แบบประเมินผลลัพธ์การพัฒนา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้าน
ทิพย์เนตร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 2 จำนวน 1 ฉบับ 3.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
นักเรียน ชุมชน ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จัดกระทำข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล ใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูล แบบหลายมิติ (Triangulation) และนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา
ผลการพัฒนา
1. การสร้างความตระหนัก ผลการดำเนินการ กลุ่มผู้ร่วมพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและเห็นความสำคัญและตระหนักถึงของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ผลการดำเนินการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ได้รับการสนับสนุน คิดเป็นมูลค่า 304,476 บาท
3. ผลการพัฒนาการมีสวนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนได้เรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงกบ การทอเสื่อกก ดนตรี และวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัยของผู้เรียน นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนักเรียนมีทักษะวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
4. ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน สภาพแวดล้อม บริบท ของโรงเรียนบ้านทิพย์เนตร มีแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน สะอาด สนามเด็กเล่นมีความปลอดภัยแก่นักเรียน สวนหย่อมให้ความสวยงาม และมีไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม มีสวนสมุนไพร ให้นักเรียนได้เรียนรู้สรรพคุณ และประโยชน์ของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้าน
ทิพย์เนตร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
อยู่ในระดับมากที่สุด
6. ผลการประเมินผลลัพธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในระดับมากที่สุด
7. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 อยู่ในระดับมากที่สุด


โพสต์โดย ดิด : [26 ก.ย. 2555 เวลา 15:46 น.]
อ่าน [728] ไอพี : 182.93.168.192
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม