ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การอ่าน
จับใจความ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
ผู้ศึกษา นางนางนิสยา โชติช่วง
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๓สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๕

บทคัดย่อ

การอ่านจับใจความเป็นทักษะที่สำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ พฤติกรรมและการดำเนินชีวิต ศีลธรรมจรรยาและค่านิยม การอ่าน
จับใจความโดยใช้เทคนิคพาโนรามาเป็นกิจกรรมการอ่านที่มุ่งหวังให้นักเรียนสามารถอ่านข้อความจำนวนมาก สามารถเก็บข้อความเหล่านั้นได้อย่างมีระบบสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากในปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในด้านการอ่านจับใจความ
เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จะทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่าถูกท้าทาย ไม่น่าเบื่อ สามารถเรียนด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง และเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษา คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ จำนวน ๓๕ คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้มี ๓ ประเภท ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ จำนวน ๖ เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้แบบพาโนรามา จำนวน ๑๘ แผน ๓๖ ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑ ฉบับ ๓๐ ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง ๐.๒๔ - ๐.๗๓ และค่าอำนาจจำแนก (B) อยู่ระหว่าง ๐.๒๔ - ๐.๕๔ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๕ และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ จำนวน ๑ ฉบับ ๑๕ ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง ๐.๓๕ ถึง ๐.๖๔ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๔ มีคะแนนจุดตัดเท่ากับ ๒๑ คะแนน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test แบบ Dependent Sample

ผลการศึกษา พบว่า
๑. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีประสิทธิภาพ ๘๙.๕๒/๘๘.๕๗ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา มีความพึงพอใจในการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยสรุป ครูผู้สอนสามารถนำแบบฝึกเสริมทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามาไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

โพสต์โดย ไอน้ำ : [1 ก.ย. 2555 เวลา 23:04 น.]
อ่าน [872] ไอพี : 1.1.198.0
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม