ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวอัปสร พกุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการมหกรรมดนตรีไทยและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการมหกรรมดนตรีไทยและ การแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการมหกรรมดนตรีไทยและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการมหกรรมดนตรีไทยและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 4) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการมหกรรมดนตรีไทยและการแสดงของนักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP MODEL)
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 170 คน นักเรียน ครู และบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 660 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 สำหรับผู้ดำเนิน โครงการ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ใช้ประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการ ปัจจัยเบื้องต้นกระบวนการและผลผลิตโครงการ ฉบับที่ 2 สำหรับผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ใช้ประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการ ปัจจัยเบื้องต้นโครงการ แลผลการ ดำเนินโครงการ ฉบับที่ 3 สำหรับกลุ่มผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ ได้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ใช้ประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงานโครงการมหกรรมดนตรีไทยและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 โดยผู้รายงานเป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการดำเนินโครงการ ผู้รายงานดำเนินการประเมินสภาวะแวดล้อม และปัจจัยเบื้องต้นของโครงการในเดือนตุลาคม 2549 ระยะระหว่างดำเนินโครงการ ผู้รายงานประเมินกระบวนการโครงการ ช่วงเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2550 และระยะหลังการดำเนินโครงการ ผู้รายงานดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน เมื่อโครงการเสร็จสิ้นในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2550 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

ผลการประเมิน พบว่า
1. ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการมหกรรมดนตรีไทยและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 ตามทัศนะของศึกษานิเทศก์ พบว่า มีความเหมาะสมในภาพรวมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาวะแวดล้อมด้านความเป็นไปได้ในการดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา คือ โครงสร้างของโครงการมีความเหมาะสม และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของโครงการตามลำดับ ตามทัศนะของผู้บริหาร พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายกรุงเทพมหานคร และความเป็นไปได้ในการดำเนินงานมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด รองลงมา คือ โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของสำนักการ ศึกษา และความต้องการของโรงเรียนที่จะสนับสนุนโครงการ ตามลำดับ
2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการมหกรรมดนตรีไทยและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 ตามทัศนะของศึกษานิเทศก์ พบว่า มีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยบุคลากรมีเพียงพอที่จะดำเนินโครงการ / กิจกรรม และบุคลากรมีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา คือ บุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจการดำเนินโครงการ / กิจกรรม และอาคารสถานที่มีลักษณะที่เหมาะสมพร้อมจะ ดำเนินงาน ตามลำดับ ส่วนปัจจัยเบื้องต้นที่มีความเหมาะสมต่ำสุด คือ มีงบประมาณสนับสนุนจาก ภายนอก ตามทัศนะของผู้บริหาร พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ปัจจัยบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินโครงการ / กิจกรรม มีระดับความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา คือ บุคลากรมีเพียงพอที่จะดำเนินโครงการกิจกรรม และบุคลากรมีความ พร้อมที่จะดำเนินโครงการ ตามลำดับ ส่วนปัจจัยเบื้องต้นที่มีระดับความเหมาะสมต่ำสุด คือ มีการ สนับสนุนงบประมาณจากภายนอก
3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการมหกรรมดนตรีไทยและการแสดง ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 ตามทัศนะของศึกษานิเทศก์ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการวางแผนกิจกรรม / การเตรียมการ ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ แผนการดำเนินการอบรม / กิจกรรมการอบรม รองลงมา คือ การจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานการอบรม มีการศึกษาสภาพปัจจุบันก่อนวางแผนจัดกิจกรรม และการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ ตามลำดับ
ด้านการดำเนินกิจกรรม พบว่า ข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ การดำเนินงาน มีความละเอียดรอบคอบเอื้อต่อกลุ่มเป้าหมาย รองลงมาคือ การดำเนินการจัดอบรม และการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามลำดับ
ด้านการติดตามปรับปรุง พบว่า ข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ มีการพัฒนา บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ รองลงมาคือ มีกระบวนการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และมีการดำเนินงาน ด้านปรับปรุงติดตามผลที่เหมาะสมตามลำดับ
- ตามทัศนะของครู / บุคลากร พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ ด้านการวางแผนกิจกรรม / การเตรียมการ พบว่า ข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ การจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ รองลงมาคือ แผนการดำเนินการอบรม / กิจกรรมการอบรม และการจัดเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบตามลำดับ
ด้านการดำเนินกิจกรรม พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ การดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ รองลงมาคือ การดำเนินการอบรม และการดำเนินงานมีความละเอียดรอบคอบเอื้อ ต่อกลุ่มเป้าหมาย ตามลำดับ
ด้านการติดตามปรับปรุง พบว่า ข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ มีการพัฒนา บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ รองลงมาคือ มีกระบวนการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบ ตามลำดับ
- ตามทัศนะของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการวางแผนกิจกรรม / การเตรียมการ ข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ การจัดเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ รองลงมาคือ การจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และการจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานการอบรม แผนการดำเนินการอบรม / กิจกรรมการอบรม ตามลำดับ
ด้านการดำเนินกิจกรรม พบว่า การดำเนินงานมีความละเอียดรอบคอบเอื้อต่อกลุ่ม เป้าหมาย มีระดับความเหมาะสมสูงสุด รองลงมาคือ การดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ และการจัด บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามลำดับ
ด้านการติดตามปรับปรุง พบว่า มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ มีระดับความ เหมาะสมสูงสุด รองลงมาคือ มีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการติดตาม ผลอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ
4. ผลการประเมินผลการดำเนินงานโครงการมหกรรมดนตรีไทยและการแสดงของ นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18 ตามทัศนะของศึกษานิเทศก์ พบว่า ในภาพรวมมีความ เหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลที่เกิดกับครู คือ ครูได้รับเกียรติบัตร และของที่ระลึกจากการเข้าร่วมงานมหกรรมดนตรีไทยและการแสดง และผลที่เกิดกับนักเรียน คือ นักเรียนได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากการเข้าร่วมงาน มีความเหมาะสมระดับสูงสุด รองลงมา มีระดับความเหมาะสมเท่ากันหลายข้อ คือ ผลที่เกิดกับโรงเรียน โรงเรียนได้รับของที่ระลึกและโล่ ประกาศเกียรติคุณ ผลที่เกิดกับครู ครูมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน และผลที่เกิดกับนักเรียน นักเรียนได้แสดงความสามารถในการบรรเลงดนตรีและการแสดง นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตรง ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น นักเรียนได้รับคำชมเชย และโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน และครูได้รับประสบการณ์ตรงด้านการ จัดงานมหกรรมดนตรีไทยและการแสดง ตามลำดับ ตามทัศนะของผู้บริหาร พบว่า ในภาพรวมมี ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลที่เกิดกับครู เรื่อง ครูได้รับ ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับดนตรีและการแสดง ครูมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน มีระดับคะแนน ความเหมาะสมสูงสุด รองลงมาคือ ผลที่เกิดกับโรงเรียน คือโรงเรียนได้รับของที่ระลึกและโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งเท่ากับ ผลที่เกิดกับครู เรื่อง ครูได้รับเกียรติบัตร และของที่ระลึกจากการเข้าร่วมงาน มหกรรมดนตรีไทยและการแสดง และผลที่เกิดกับนักเรียน เรื่อง นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการบรรเลงดนตรีและการแสดง นักเรียนได้แสดงความสามารถในการบรรเลงดนตรีและการแสดง นักเรียนได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากการเข้าร่วมงาน และโรงเรียนได้แสดงศักยภาพ ในการร่วมกิจกรรม โรงเรียนได้รับการชื่นชม ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ครูได้ประชาสัมพันธ์ตนเองให้เป็นที่รู้จัก และครูได้รับประสบการณ์ตรงด้านการจัดงานมหกรรมดนตรีไทยและการแสดง ตามลำดับ ตามทัศนะของครู / บุคลากร พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลที่เกิดกับโรงเรียน เรื่อง โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่ รู้จัก และผลที่เกิดกับนักเรียน เรื่อง นักเรียนได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากการเข้าร่วมงาน มหกรรมดนตรีไทยและการแสดง มีความเหมาะสมระดับสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนได้รับของที่ระลึกและโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับดนตรีและการแสดง ครูได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากการเข้าร่วมงานมหกรรมดนตรีไทยและการแสดงนักเรียนได้รับคำชมเชย และโรงเรียนได้แสดงศักยภาพในการร่วมกิจกรรม โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน ตามลำดับ ตามทัศนะของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ผลที่เกิดกับโรงเรียน คือ โรงเรียนได้รับการชื่นชม มีความเหมาะสมสูงสุด รองลง มาคือ โรงเรียนได้รับของที่ระลึกและโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน ผลที่เกิดกับครู คือ ครูได้รับประสบการณ์ตรงด้านการจัดงานมหกรรมดนตรีไทยและการแสดง ผลที่เกิดกับนักเรียน คือ นักเรียนได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากการเข้าร่วมงาน และ โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก โรงเรียนได้แสดงศักยภาพในการร่วมกิจกรรม ครู ได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับดนตรีและการแสดง ครูได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ครูได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากการเข้าร่วมงานมหกรรมดนตรีไทยและการแสดง นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการบรรเลงและการแสดง และนักเรียนได้แสดงความสามารถในการบรรเลงและการแสดง ตามลำดับ

โพสต์โดย นางสาวอัปสร พกุลานนท์ : [18 เม.ย. 2552]
อ่าน [2476] ไอพี : 61.90.73.38
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม