ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการเสริมสร้างสภานักเรียนให้เข้มแข็งตามระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนวังรางพิทยาคม

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการเสริมสร้างสภานักเรียนให้เข้มแข็งตามระบอบ
ประชาธิปไตย โรงเรียนวังรางพิทยาคม
ชื่อผู้รายงาน นางกรวรรณ ถมฉิมพลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังรางพิทยาคม
ปีที่รายงาน พ.ศ. 2555
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการเสริมสร้างสภานักเรียนให้เข้มแข็งตามระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนวังรางพิทยาคม ปีการศึกษา 2554 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างสภานักเรียนให้เข้มแข็งตามระบอบประชาธิปไตย โรงเรียนวังรางพิทยาคม ซึ่งประเมินใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยในการดำเนินงาน 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเข้มแข็งของสภานักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย และผลจากการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างสภานักเรียนให้เข้มแข็งตามระบอบประชาธิปไตย 5) ด้านผลกระทบ 6) ด้านประสิทธิผล 7) ด้านความยั่งยืน และ 8) ด้านการถ่ายโยงความรู้ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model เป็นแนวทางในการประเมิน ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยครูและบุคลากร จำนวน 30 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน คณะกรรมการนักเรียน จำนวน 32 คน นักเรียน จำนวน 335 คน ผู้ปกครอง จำนวน 32 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการนักเรียน และผู้ปกครอง ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 107 คน ส่วนนักเรียนนักเรียนใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการสุ่มโดยจับสลาก (Lottery Method) โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเฮนเดล เป็นนักเรียน จำนวน 179 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจำนวน 11 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของบริบทของโครงการ แบบประเมินความเหมาะสมของปัจจัยในการดำเนินงานโครงการ แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ แบบประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเข้มแข็งของสภานักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย แบบประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการ แบบประเมินประสิทธิผลของโครงการ แบบประเมินความยั่งยืนของโครงการ แบบประเมินการถ่ายโยงความรู้ของโครงการ และแบบประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 3 ฉบับ การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ผลการประเมินดังนี้
1. บริบทของโครงการ พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ ระดับมาก 3 ข้อ โดย ความเป็นไปได้ของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในอันดับสูงสุด ส่วนการมีวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆ เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน อยู่ในอันดับสุดท้าย
2. ปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ อยู่ในระดับมาก 6 ข้อ โดยปัจจัยด้านครูที่ปรึกษาสภานักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีดำเนินงานตามโครงการอยู่ในอันดับสูงสุด ส่วนอันดับรองลงมา ได้แก่ จำนวนบุคลากรในการดำเนินงานมีเพียงพอ และการส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงานตามโครงการของผู้บริหารโรงเรียน ส่วนวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมมีเพียงพอ อยู่ในอันดับสุดท้าย
3. กระบวนการดำเนินงาน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอนการดำเนินงาน พบว่า
ขั้นการวางแผนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 6 ข้อโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ในอันดับสูงสุด อันดับรองลงมา ได้แก่ มีการวางแผนการดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ ส่วนการสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ ความต้องการในการจัดกิจกรรม อยู่ในอันดับสุดท้าย
ขั้นการดำเนินการตามวางแผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ ระดับมาก 2 ข้อ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการนักเรียนทุกคนทำงานอย่างเต็มความสามารถเต็มศักยภาพ อยู่ในอันดับสูงสุด ส่วนการมอบหน้าที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรม อยู่ในอันดับสุดท้าย
ขั้นการประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ ระดับมาก 3 ข้อโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยที่ต้องปรับปรุง อยู่ในอันดับสูงสุด ส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการประเมินผลโครงการตามความเหมาะสม อยู่ในอันดับสุดท้าย
4. ผลผลิตของโครงการ พบว่า
4.1 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเข้มแข็งของสภานักเรียนตามระบอบประชาธิปไตย โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายพฤติกรรม พบว่า มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2 พฤติกรรม ระดับมาก 5 พฤติกรรม โดยพฤติกรรมการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่กรรมการนักเรียน อยู่ในอันดับสูงสุด อันดับรองลงมา ได้แก่ พฤติกรรมการปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่กรรมการนักเรียน ส่วนพฤติกรรมการสร้างเครือข่าย อยู่ในอันดับสุดท้าย
4.2 ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างสภานักเรียนให้เข้มแข็งตามระบอบประชาธิปไตย โดยภาพรวมมีผลการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการจัดโครงสร้างสภานักเรียน อยู่ในอันดับสูงสุด อันดับรองลงมา ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสภานักเรียนให้เข้มแข็ง
5. ผลกระทบของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีผลกระทบอยู่ในระดับมาก และ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีผลการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ ระดับมาก 6 ข้อ โดยนักเรียนรุ่นน้องมีแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนจากคณะกรรมการนักเรียน อยู่ในอันดับสูงสุด อันดับรองลงมา ได้แก่ นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในโรงเรียนมากขึ้น ส่วนนักเรียนตั้งใจเรียน ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยู่อันดับสุดท้าย
6. ประสิทธิผลของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ ระดับมาก 6 ข้อ โดยการใช้ทรัพยากร งบประมาณเหมาะสมกับกิจกรรมมีประสิทธิภาพ อยู่ในอันดับสูงสุด อันดับรองลงมา ได้แก่ ผลจากการทำงานของคณะกรรมการนักเรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ส่วนมีการดำเนินงาน จัดกิจกรรมต่างๆ คุ้มค่ากับการลงทุน อยู่อันดับสุดท้าย
7. ความยั่งยืนหลังดำเนินโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความยั่งยืนอยู่ในระดับมาก และ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 8 ข้อ โดย ความชำนาญในการเป็นที่ปรึกษาหรือแนะนำการทำงานของคณะกรรมการนักเรียนในสภานักเรียนรุ่นต่อไป อยู่ในอันดับสูงสุด อันดับรองลงมา ได้แก่ การแก้ปัญหาจากการทำงานได้ อย่างรวดเร็ว สมเหตุสมผล ส่วนความสามารถในการพัฒนางาน/กิจกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์สม่ำเสมอ อยู่อันดับสุดท้าย
8. การถ่ายโยงความรู้หลังดำเนินโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีการถ่ายโยงความรู้ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประยุกต์การทำงานได้ตามความต้องการของโรงเรียน ชุมชน อยู่ในอันดับสูงสุด อันดับรองลงมา ได้แก่ นักเรียนถ่ายทอดความรู้จากการทำงานให้ผู้อื่นได้รับทราบอย่างถูกต้องและเหมาะสม และนักเรียนปรับแนวทาง วิธีแก้ปัญหาได้เหมาะสม ส่วนนักเรียนสร้างแนวปฏิบัติเพื่อลดความผิดพลาดโดยศึกษาจากข้อบกพร่องของการดำเนินงานสภานักเรียนชุดก่อน อยู่อันดับสุดท้าย
แสดงให้เห็นว่า โครงการเสริมสร้างสภานักเรียนให้เข้มแข็งตามระบอบประชาธิปไตย เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ มีวิธีการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมของโครงการที่ดีและเหมาะสม สามารถพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกความเข้มแข็งของสภานักเรียนให้เข้มแข็งตามระบอบประชาธิปไตย ผลกระทบของโครงการเป็นที่ยอมรับ มีประสิทธิผลจากการดำเนินงานโครงการ ความยั่งยืนหลังจากดำเนินโครงการ รวมทั้งความสามารถในการถ่ายโยงความรู้ให้กับผู้อื่น หรือใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

โพสต์โดย นางกรวรรณ ถมฉิมพลี : [24 ก.ค. 2555 เวลา 19:42 น.]
อ่าน [1454] ไอพี : 171.4.226.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม