ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดสุขใจ

<center><b>บทคัดย่อ</b></center>

<b>ชื่อเรื่อง</b> การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดสุขใจ
สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
<b>ชื่อผู้ประเมิน</b> นางฉันทนีย์ วรสัมปุรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขใจ สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
<b>ปีที่ประเมิน</b> พ.ศ.2550

การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดสุขใจ สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยอาศัยแบบจำลองซิป (CIPP Model) มาใช้ในการประเมินโครงการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยในโครงการ จำนวน 11 คน พระวิทยากร จำนวน 1 รูป นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 99 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 5 ด้าน คือ 1.ด้านบริบทสภาวะแวดล้อม 2.ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3.ด้านกระบวนการดำเนินงาน 4.ด้านผลผลิต 5.ด้านผลกระทบของการดำเนินงาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะทั้ง 5 ด้าน ได้ดำเนินการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบถาม โดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อโครงการในด้านบริบทสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบของโครงการ และนำข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์เนื้อความแล้วสรุปเพื่อบรรยาย ผลการประเมินพบว่า โครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดสุขใจ สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินการโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด<b>สรุปผลการประเมิน</b>
1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาผลแยกเป็นรายการพบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกรุงเทพมหานคร นโยบายของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นโยบายโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ความต้องการความจำเป็นของโรงเรียน ชุมชน ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสม/พอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาผลแยกเป็นรายการพบว่า ด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม/พอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านบุคลากร โดยภาพรวมมีความเหมาะสม/พอเพียงอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในการดำเนินงานด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาผลแยกเป็นรายการพบว่า กระบวนการดำเนินงานด้านกิจกรรมพื้นฐานตามแนววิถีพุทธ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด กระบวนการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการดำเนินงานด้านบรรยากาศ และปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่าโดยภาพรวมมีประสิทธิผลของผลผลิตอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลแยกเป็นรายการพบว่า ผลผลิตด้านพัฒนาการทางจิต โดยภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด ผลผลิตด้านพัฒนาการทางกาย ผลผลิตด้านพัฒนาการทางสังคม และผลผลิตด้านพัฒนาการทางปัญญา โดยภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก
5. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการ พบว่าโดยภาพรวมของผลกระทบจากการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลแยกเป็นรายการพบว่า ผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อโรงเรียน และผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อวัด โดยภาพรวมได้รับผลกระทบอยู่ในระดับมากที่สุด ผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อผู้ปกครอง ชุมชน(บ้าน) โดยภาพรวมได้รับผลกระทบอยู่ในระดับมาก

<b>ข้อเสนอแนะ</b>
1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโครงการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ผลจากการประเมินโครงการโดยภาพรวม ถือว่าประสบความสำเร็จ แต่ยังต้องปรับปรุง และพัฒนาในส่วนของกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดคุณภาพของนักเรียนที่แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป
2. ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรสนับสนุนให้ ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพจริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ต่อเนื่อง ยั่งยืน และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนทุกคนในระดับที่สูงขึ้น

โพสต์โดย ฉัีนทนีย์ วรสัมปุรณะ : [15 เม.ย. 2552]
อ่าน [1031] ไอพี : 124.120.40.57
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม