ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส
ผู้รายงาน นางสาวนิภารัตน์ ดาบพิมพ์ศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ปีที่พิมพ์ 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 3) เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์และเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องกรด-เบส กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องกรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 จำนวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกรด-เบส ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ . 0.31 – 0.73 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 38 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 3 มีนาคม 2555 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.1/80.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 75/75 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องกรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เฉลี่ย 17.0 คิดเป็นร้อยละ 42.6 และมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เฉลี่ย 32.2 คิดเป็นร้อยละ 80.5 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (t = 91.874) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.385 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องกรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 38.5
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 มีจิตวิทยาศาสตร์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =4.49) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ ในอยู่ระดับมากที่สุด คือ ความซื่อสัตย์ ( = 4.55) และความมีเหตุผล ( = 4.53) ส่วนด้านอื่นๆ นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ในอยู่ระดับมากทุกข้อ ส่วนเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีมากที่สุด จำนวน 3 ข้อ เรียงตามลำดับ ดังนี้ การแจ้งจุดประสงค์ เกณฑ์การวัดและประเมินพร้อมทั้งทดสอบก่อนและหลังเรียนทำให้ทราบความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน ( = 4.55) อันดับรองคือ ทุกชุดกิจกรรมได้เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น อภิปรายและนำเสนอผลงานของกลุ่ม และรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นที่มีเหตุผลของคนอื่น ( = 4.54) และสุดท้ายคือ ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึกกิจกรรมและแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุข เพลิดเพลิน ( = 4.52) ส่วนข้ออื่นๆ ที่เหลือนักเรียนเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

โพสต์โดย น้อย : [14 พ.ค. 2555 เวลา 13:03 น.]
อ่าน [1015] ไอพี : 1.1.149.120
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม