ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง สำหรับนักเรียนวงโยธวาทิ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง สำหรับนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษาค้นคว้า นายสินชัย ประเสริฐดี ครูชำนาญการ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
ปีศึกษา 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง สำหรับนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จำนวน 3 ชุด เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้แบบฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง สำหรับนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 9 คน ซึ่งได้มาจากนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาเลือกดนตรีเพิ่มเติม วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ตามความถนัด 1(ศ 30206) เพื่อเข้าสู่การเป็นนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา และมีความต้องการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการศึกษาค้นคว้า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง สำหรับนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวม มีประสิทธิภาพ 84.82/86.67 ซึ่งแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (E1/E2 = 80/80) เมื่อพิจารณาแต่ละแบบฝึก พบว่า แบบฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองทรัมเป็ต (Trumpet) มีประสิทธิภาพ 86.67/88.90 แบบฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองทูบา (Tuba) มีประสิทธิภาพ 82.23/84.43 และแบบฝึกทักษะ การเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองทรอมโบน (Trombone) มีประสิทธิภาพ 85.57/86.67 ซึ่งแบบฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองทั้ง 3 ชุด มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (E1/E2 = 80/80)
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง ทรัมเป็ต (Trumpet) พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( = 88.90) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( = 51.10) เมื่อทดสอบด้วยค่าที (t-test Dependent) พบว่า ได้ค่าที 17.00* แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะ การเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองทูบา (Tuba) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( = 84.43) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( = 44.43) เมื่อทดสอบด้วยค่าที (t-test Dependent) พบว่า ได้ค่าที 20.79*แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองทรอมโบน (Trombone) คะแนนเฉลี่ย หลังเรียน ( = 86.67) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน( = 44.43) เมื่อทดสอบด้วยค่าที (t-test Dependent) พบว่า ได้ค่าที 19.00* แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงลำดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เนื้อหาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจผู้เรียน ( = 4.89) รองลงมาได้แก่ ความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในสังคมได้ ( = 4.78) และ เนื้อหาเหมาะสมกับระดับความสนใจของผู้เรียน เนื้อหาเหมาะสมกับคาบเวลาและความสนใจของผู้เรียนและกิจกรรมส่งเสริมให้เกิด การใฝ่เรียนใฝ่รู้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.67) ตามลำดับ

โพสต์โดย อ๊อด : [27 เม.ย. 2555 เวลา 13:44 น.]
อ่าน [1455] ไอพี : 180.180.185.32
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม