ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เน้นกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาการทางร่างกาย ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบ

ชื่อเรื่องที่ศึกษา : ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เน้นกิจกรรมกลางแจ้ง
เพื่อพัฒนาการทางร่างกาย ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ (4-5ปี)
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา ปีการศึกษา 2554
ชื่อผู้ศึกษา : นางสายหยุด เพ็ชร์แบน

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เน้นกิจกรรมกลางแจ้ง จากการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมที่ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม
การเคลื่อนไหวที่เน้นกิจกรรมกลางแจ้ง ดังกล่าวทั้ง 12 กิจกรรม 3) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการ
ทางร่างกายของเด็กปฐมวัยที่ผ่านการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เน้นกิจกรรมกลางแจ้ง ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ดังกล่าวทั้ง 12 กิจกรรม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมทั้งหมด
4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เน้นกิจกรรมกลางแจ้ง ที่มีต่อพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 12 แผน
2) แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน 3) แบบประเมินพัฒนาการทางร่างกาย
เชิงปฏิบัติการก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งจำนวน 4 ด้าน ด้านละ 5 รายการได้แก่ด้านการยืน
ด้านการเดินด้านการวิ่งด้านการกระโดด
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เน้นกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาการทางร่างกาย ของเด็กปฐมวัยดังกล่าวทั้ง 12 กิจกรรม จากการทดสอบหลังเรียนมีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทุกกิจกรรม และมีประสิทธิภาพรวม
ทั้ง 12 กิจกรรม เท่ากับ 85/95 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อแยกตามรายกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงไปหารองลงมา เรียงตามลำดับได้ดังนี้ ประสิทธิภาพสูงสุดมี 2 กิจกรรม คือกิจกรรมข้ามราว
ต่างระดับ และกิจกรรมวิ่งตักทรายใส่ภาชนะ มีประสิทธิภาพที่ 92/97.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด รองลงมามี 3 กิจกรรมคือกิจกรรมเตะบอลเข้าประตู,กิจกรรมวิ่งขาเดียวและกิจกรรมเดินทรงตัว
บนบ่อทราย มีประสิทธิภาพที่ 88/96 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดลำดับต่อมามี 4 กิจกรรมคือกิจกรรมข้ามช่องบันได,กิจกรรมวิ่งซิกแซ็กเก็บของ,กิจกรรมทุ่มบอลไปข้างหน้าและกิจกรรมยืนยกขา
ข้างเดียวมีประสิทธิภาพที่ 84/94.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพต่ำสุด ได้แก่กิจกรรมกระโดด 2 เท้า,กิจกรรมเดินขึ้น-ลงบันไดและกิจกรรมกระโดดข้ามเส้นยางวง
มีประสิทธิภาพที่ 80/93.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2. ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เน้นกิจกรรมกลางแจ้ง ของเด็กปฐมวัยดังกล่าวทั้ง 12 กิจกรรม มีค่าเท่ากับ 0.8776 เมื่อแยกเป็น
รายกิจกรรมตั้งแต่กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไปหากิจกรรมที่มีประสิทธิภาพรองลงมาตามลำดับได้ดังนี้ กิจกรรมวิ่งตักทรายใส่ภาชนะ ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.9258 กิจกรรม
ข้ามราวต่างระดับ ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.9229 กิจกรรมเตะบอลเข้าประตู ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.8965 กิจกรรมเดินทรงตัวบนบ่อทราย ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.8965 กิจกรรมวิ่งขาเดียว ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.8947 กิจกรรมวิ่งซิกแซ็กเก็บของ ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.8788 กิจกรรมยืนยกขาข้างเดียว ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.8788 กิจกรรมทุ่มบอล
ไปข้างหน้า ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.8667 กิจกรรมข้ามช่องบันได ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.8622 กิจกรรมกระโดด 2 เท้า ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.8436

3. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัยที่ผ่านการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เน้นกิจกรรมกลางแจ้ง ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ดังกล่าวทั้ง 12 กิจกรรม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมทั้งหมดแล้ว เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย เพิ่มขึ้น
โดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 67.93 อยู่ในระดับดีคือ คือปฏิบัติได้แต่ยังไม่คล่องแคล่วและ
หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.46 อยู่ในระดับดีมากคือ ปฏิบัติได้คล่องแคล่วและถูกต้อง
และมีคะแนนพัฒนาการทางร่างกายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.53 และแยกตามรายด้านได้ดังนี้
ด้านการยืน ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.00 หลังเรียน ร้อยละ 91.47 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.42
ด้านการเดิน ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.07 หลังเรียน ร้อยละ 94.66 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.59
ด้านการวิ่ง ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.33 หลังเรียน ร้อยละ 90.40 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.07
ด้านการกระโดด ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.33 หลังเรียนร้อยละ 93.33 เพิ่มขึ้นร้อยละ24.00
4. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เน้นกิจกรรมกลางแจ้ง ที่มีต่อพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7651 แยกเป็นรายด้านตั้งแต่ด้านที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไปหาด้านที่มีประสิทธิภาพรองลงมาตามลำดับได้ดังนี้ พัฒนาการด้านการเดิน มีดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.8020 พัฒนาการด้านการกระโดด มีดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7883พัฒนาการด้านการยืน มีดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7630 พัฒนาการ พัฒนาการด้านการวิ่ง มีดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7231

โพสต์โดย ครูน้อย : [16 เม.ย. 2555 เวลา 21:06 น.]
อ่าน [1083] ไอพี : 118.172.161.86
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม