ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการสร้าง พัฒนา และใช้แบบฝึกทักษะทางลูกเสือด้วยวิธีสอนแบบฐาน หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึก

บทคัดย่อ

รายงานการสร้าง พัฒนา และใช้แบบฝึกทักษะทางลูกเสือด้วยวิธีสอนแบบฐาน หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสือครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะทางลูกเสือด้วยวิธีสอนแบบฐาน หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสือ ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะทางลูกเสือด้วยวิธีสอนแบบฐาน หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสือ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูกเสือ-เนตรนารีจากการฝึกอบรมโดยใช้แบบฝึกทักษะทางลูกเสือด้วยวิธีสอนแบบฐาน หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสือ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกเสือ-เนตรนารีที่มีต่อการฝึกอบรมโดยใช้แบบฝึกทักษะทางลูกเสือด้วยวิธีสอนแบบฐาน หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสือที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาทองหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะในทางวิชาลูกเสือ ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากับ 4.55 แบบฝึกทักษะทางลูกเสือด้วยวิธีสอนแบบฐาน หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสือ ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากับ 4.59 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรมโดยใช้แบบฝึกทักษะทางลูกเสือด้วยวิธีสอนแบบฐาน หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสือ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.72 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.61 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 และแบบวัดความพึงพอใจของลูกเสือที่มีต่อ การฝึกอบรมโดยใช้แบบฝึกทักษะทางลูกเสือด้วยวิธีสอนแบบฐาน หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสือ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.31 ถึง 0.84 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index) และ t-test (Dependent Sampling)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. แบบฝึกทักษะทางลูกเสือด้วยวิธีสอนแบบฐาน หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสือ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.76/88.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะทางลูกเสือด้วยวิธีสอนแบบฐาน หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสือ มีค่าเท่ากับ 0.6256 แสดงว่า การฝึกอบรมโดยใช้แบบฝึกทักษะทางลูกเสือด้วยวิธีสอนแบบฐาน หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสือ ทำให้ลูกเสือ-เนตรนารีมีความก้าวหน้าทางการเรียนด้านความรู้ และทักษะในทางวิชาลูกเสือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.56
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูกเสือ-เนตรนารีหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยใช้แบบฝึกทักษะทางลูกเสือด้วยวิธีสอนแบบฐาน หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสือ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ลูกเสือ-เนตรนารีมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยใช้แบบฝึกทักษะทางลูกเสือ ด้วยวิธีสอนแบบฐาน หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และมีความพึงพอใจที่สอดคล้องกันโดยมีค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53

โดยสรุป การฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีโดยใช้แบบฝึกทักษะทางลูกเสือด้วยระบบฐาน หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสือ ทำให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความรู้และทักษะในทางวิชาลูกเสือและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ลูกเสือมีความพึงพอใจ ต่อการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก จึงควรแนะนำส่งเสริมให้มีการนำวิธีการ และเครื่องมือนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารีประเภทอื่นต่อไป

โพสต์โดย นายอานนท์ ไสยโสภณ : [16 เม.ย. 2555 เวลา 20:59 น.]
อ่าน [965] ไอพี : 1.2.220.111
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม