ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพ

บทคัดย่อ

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเป็นกิจกรรมนักเรียนที่กำหนดไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสามัคคีในหมู่คณะ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และสามารถอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีให้ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้กำกับกองลูกเสือ-เนตรนารีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดกิจกรรม การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนกำหนดการฝึกอบรม แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี 5 ขั้นตอน และการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีด้วยวิธีสอนแบบฐาน สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ การประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน วิธีการศึกษาใช้หลักวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การสังเกต และการสะท้อนผล มีกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 6 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการพัฒนาผู้กำกับกองลูกเสือ-เนตรนารีที่เป็นผู้ร่วมวิจัยไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรลูกเสือสามัญ การจัดทำแผนกำหนดการฝึกอบรม การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี 5 ขั้นตอน และการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีด้วยวิธีสอนแบบฐาน ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีได้ จึงได้ดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน พบว่า ผู้ร่วมวิจัย มีความรู้ความเข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำแผนกำหนดการฝึกอบรม และจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมลูกเสือ- เนตรนารี 5 ขั้นตอน และการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีด้วยวิธีสอนแบบฐานได้อย่างถูกต้องอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.14) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.01) และสามารถจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีตามแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี 5 ขั้นตอน และการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีด้วยวิธีสอนแบบฐานได้ถูกต้องอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.99) และมีความตระหนักในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ นำไปใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13) การวิจัยในวงรอบที่ 1 พบว่า ผู้ร่วมวิจัยยังมีปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอน และการใช้คำบอกคำสั่งในพิธีเปิด และปิดประชุมกอง การกำหนดเนื้อหาหลัก และเนื้อหาย่อยเพื่อกำหนดฐานการเรียนรู้ยังไม่เหมาะสมกับเวลาเท่าที่ควร และการปฏิบัติหน้าที่ของนายหมู่ลูกเสือ และหัวหน้าหมู่เนตรนารีในการให้การฝึกอบรมประจำฐานที่ยังขาดทักษะ และความชำนาญการ จึงได้ดำเนินการพัฒนาต่อในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน พบว่า ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถลำดับขั้นตอน และใช้คำบอกคำสั่งในพิธีเปิด และปิดประชุมกองได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน ร่วมกันวิเคราะห์ และจัดทำเอกสารการกำหนดเนื้อหาหลัก และเนื้อหาย่อยเพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีด้วยวิธีสอนแบบฐานได้เหมาะสมกับเวลา นายหมู่ลูกเสือ และหัวหน้าหมู่เนตรนารีมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้การฝึกอบรมประจำฐานมากขึ้น
โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาทองหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ทำให้ผู้กำกับกองลูกเสือ-เนตรนารีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรลูกเสือสามัญ การจัดทำแผนกำหนดการฝึกอบรม แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี 5 ขั้นตอน และการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีด้วยวิธีสอนแบบฐาน จัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีได้ถูกต้องตามหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ จึงควรแนะนำส่งเสริมให้นำเทคนิคนี้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ-เนตรนารีประเภทอื่นในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาอื่นต่อไป

โพสต์โดย นายอานนท์ ไสยโสภณ : [16 เม.ย. 2555 เวลา 20:23 น.]
อ่าน [766] ไอพี : 1.2.225.235
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม